Social ångest (fobi) - Vårdnivå och remiss

 • De flesta patienterna med social fobi ska i första hand behandlas inom primärvården.
 • Primärvårdens uppgift är att identifiera och diagnosticera tillståndet och att ge behandling med KBT och/ eller läkemedel.
 • Vid otillräcklig effekt av behandling, svårare fall med hög grad av samsjuklighet och låg funktionsnivå bör remittering till psykiatrisk mottagning övervägas.

 • Barn och ungdomar med mild till medelsvår social fobi kan bedömas och behandlas på mottagningar med första linjeansvar (tex på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller husläkarmottagning/primärvård).
 • Barn och ungdomar med medelsvår till svår ångest eller komplicerade fall med tex psykiatrisk samsjuklighet såsom depression, neuropsykiatri eller utagerande beteende bör behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
 • Patienter som inte blir hjälpta av insatser i primärvårdens första linje bör remitteras till BUP.
 • Patienter som bedöms vara i behov av medicinering ska remitteras till BUP.
 • En föreslagen gränsdragning mellan primärvårdens första linje och BUP kan ske med skattningsformuläret C-GAS (där C-GAS över 60 generellt kan hanteras av första linjens psykiatri) (1).

Inledning

Social fobi debuterar vanligen i tidiga tonår och kan vara mycket handikappande för individen. Många söker inte hjälp och när det sker är det många år mellan symtomdebut och diagnos. Eftersom social fobi debuterar i en känslig fas i livet där individen både skaffar sig utbildning samt etablerar relationer kan det få stora konsekvenser för både utbildning och arbete men också möjligheterna att bilda familj etc. Bra screeningfrågor för social fobi kan vara:

 • Att göra bort sig eller verka dum, hör det till dina värsta rädslor?
 • Undviker du aktiviteter eller andra sammanhang om du riskerar att hamna i centrum för uppmärksamheten?
 • Är din rädsla att göra bort dig så stor att du undviker att prata med andra eller delta i sociala aktiviteter?
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02