Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Riskfaktorer

Det finns ett flertal riskfaktorer för att en person ska utveckla ett skadligt bruk eller beroende av centralstimulantia. De vanligast förekommande är:

  • Hereditet: skadligt bruk eller beroende hos förstagradssläktingar. Vid amfetaminberoende finns högre andel med hereditet än vid heroin- eller kokainberoende
  • Miljöpåverkan: riskfaktorer i familjen, i kamratgruppen, i skolan, i närmiljön och i Sverige som nation. Det är viktigt att understryka att dessa områden också kan utgöra skyddsfaktorer
  • Tidig debut: nikotin-, alkohol- och narkotikadebut vid ung ålder ökar risken för att utveckla skadligt bruk eller beroende även av centralstimulantia
  • Psykisk sjukdom: psykisk ohälsa ökar risken för skadligt bruk och beroende.Exempel: PTSD, ADHD, ångestsyndrom, depression, personlighetsstörning, schizofreni, bipolär sjukdom.


Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02