Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Riskbedömning

Suicidrisk

Det finns en ökad suicidrisk bland personer med beroende av centralstimulantia framför allt under abstinensfasen. Strukturerad suicidriskbedömning (pdf) , 24.1 kB.ska göras vid all kontakt med patientgruppen. Följande faktorer är att beakta särskilt:

  • Pågående användning av narkotika
  • Psykiatrisk samsjuklighet
  • Manligt kön
  • Tidigare suicidförsök
  • Otrygg social situation (ekonomi, boende, bristande socialt nätverk och/eller nylig förlust av relation)

Våldsrisk

Centralstimulantia innebär en ökad risk för våld. Risken är ytterligare förhöjd vid vissa samtidiga tillstånd såsom antisocial personlighetsstörning eller ADHD med uttalad impulsivitet.

Följande ska särskilt beaktas

  • Pågående användning av narkotika
  • Våld i anamnesen
  • Antisocial personlighetsstörning
  • Paranoida symtom

För strukturerad våldsriskbedömning använd V-RISK-10.

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02