Skadligt bruk och beroende av centralstimulantia - Epidemiologi

I Sverige uppskattas antalet med tungt centralstimulantiaberoende (det vill säga närmast dagligt intag alternativt att intravenöst intag förekommit minst en gång under senaste året) enligt Missbruksutredningen Länk till annan webbplats. (1) till minst 10 000. Antalet som använder centralstimulantia sporadiskt, men inte regelbundet, är sannolikt mångdubbelt fler. Enligt 2007 års skattning uppgick antalet personer med problematisk narkotikaanvändning eller tungt missbruk, inklusive opiater, till totalt 29 500 (2). Det finns ett stort mörkertal av personer som använder centralstimulantia tillfälligt, experimentellt av nyfikenhet eller som rekreation samt personer som lever inom kriminalitet. Dessa söker sällan vård.

Antal patienter med diagnos skadligt bruk av centralstimulantia inom Region Stockholm var drygt 920 och med beroende cirka 590 år 2012 enligt tillgänglig vårdstatistik för både öppen och slutenvård.

Kokain har i Sverige länge varit en mindre vanlig drog som har haft periodiskt ökad användning. Under senare tid har gatupriset för drogen sjunkit och användningen tycks ha ökat något. Kokainanvändningen har dock länge varit utbrett i både Nord- och Sydamerika, inte minst i form av ”crack”, en kokainberedning som intas genom rökning och har hög beroendepotential. Stora resurser har därför lagts ned för att forska fram effektiv behandling mot kokainberoende, men framgångarna har hittills varit begränsade.

Amfetamin har historiskt varit en dominerande drog i Sverige och användningen skiljer sig från andra droger. Bland droger har amfetamin starkast samband med hög kriminalitet (3). Bland hemlösa som använder narkotika är amfetamin den vanligaste drogen (4). Överdoser är vanliga bland amfetaminberoende personer och har troligt samband med brister i impulskontroll och andra riskfaktorer. Suicidförsök och suicid är också vanligt och verkar ha samband med en rad variabler som allvarliga komplikationer till drogintaget och negativa livshändelser.

I en undersökning inom kriminalvården såg man att den grupp som använder amfetamin som sin huvuddrog (och som har en pågående användning av den drogen) är betydligt större än motsvarande grupper av heroin- och kokainanvändare. Man fann i en ASI-databas 1 396 användare av amfetamin, 392 av heroin och 119 av kokain. Amfetamingruppen skiljer sig på flera viktiga punkter från de övriga två grupperna. Amfetaminanvändarna var betydligt äldre, betydligt oftare födda i Norden och bodde mer sällan i storstäderna. Dessutom hade de i högre utsträckning en historia av intensivkonsumtion av alkohol eller föräldrar med alkoholproblem.

I samtliga tre grupper var psykiska symtom vanligt förekommande. Jämfört med heroingruppen rapporterade amfetaminanvändarna i högre grad kognitiva svårigheter (svårigheter att minnas, förstå eller koncentrera sig) och hereditet för alkoholproblem (5).

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02