Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Sjukskrivning

Kraftfull åtgärd som rätt använd kan bli del i behandlings- och rehabiliteringsplan. Bedömningen bygger på vilken fas av sjukdomen patienten är i, prognostiska överväganden, allvarlighetsgrad (kan skattas med CGI (pdf), eventuellt kompletterad med strukturerad symtomskattning såsom PANSS). Planeras gärna i samarbete med patient, CM och Försäkringskassa. Arbetsterapiutredning är ett bra underlag.

Prodromalfas: Behoven skiljer sig individuellt men finns det tydliga tidiga tecken på schizofreni-insjuknande bör principen vara att frikostigt rekommendera minskad belastning socialt och på arbete. Syftet är att minska stress och främja naturlig återhämtning.

Förstagångsinsjuknande: I princip heltidssjukskrivning hela första akutfasen, ofta omkring ett år. Balansera med att ingjuta realistiskt hopp till patienten.

Stabiliseringsfas: Efter utredning kan besök på arbetsplats och träff med arbetsgivare bli aktuellt. Få kan dock återuppta tidigare jobb, men väl studier på halvfart eller anpassade anställningar. Rehabiliteringsplaner kan komma in. Tas upp i vårdplanering.

Stabil fas mellan skov: Om patienten är någorlunda arbetsför kan supported employment-strategi fungera. Det innebär reguljär arbetsplats och lön men anpassad och flexibel arbetstid och kravnivå. Ofta blir det dock aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering med ersättning från sjukförsäkringssystemet.

Nya skov: Vid tidiga tecken på nytt skov bör man vara frikostig med nya sjukskrivningar, behöver dock inte alltid vara på 100 procent. Vid fullt utblommade skov samma strategi som vid förstagångsinsjuknande.

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22