Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Sjukskrivning

Sjukskrivning ska ses som en aktiv åtgärd och en integrerad del i vård och behandling. Bedömningen bygger på vilken fas av sjukdomen patienten är i, prognostiska överväganden, allvarlighetsgrad (kan skattas med t ex CGI (pdf), och kompletteras med symtomskattning t ex PANSS). Planeras gärna i samarbete med patient, vårdkontakt/CM och Försäkringskassa. Arbetsterapiutredning är ett bra underlag för att bedöma aktivitetsförmåga.

Prodromalfas: Behoven skiljer sig individuellt men finns det tydliga tidiga tecken på schizofreni-insjuknande bör principen vara att frikostigt rekommendera minskad belastning socialt och på arbete. Syftet är att minska stress och främja naturlig återhämtning.

Förstagångsinsjuknande: Heltidssjukskrivning kan vara aktuellt hela akutfasen, vilket kan pågå upp till ett år eller längre[EDG21] . Balansera med att ingjuta realistiskt hopp till patienten.

Stabiliseringsfas: Efter utredning kan besök på arbetsplats och träff med arbetsgivare bli aktuellt. Det kan vara svårt att [EDG22] återuppta tidigare jobb, men väl studier på halvfart eller anpassade anställningar. Rehabiliteringsplaner kan komma in, samt diskussion om eventuell successiv minskad sjukskrivning och bör integreras med vårdplanering.

Stabil fas mellan skov: Partiell sjukskrivning vid behov. Aktuellt med en arbetsinriktad rehabilitering och så långt som möjligt ökad delaktighet i samhället. En individuellt anpassad arbetsmiljö och anpassade krav för att minska risken för återinsjuknande och sjukskrivning. Individanpassat stöd exempelvis genom IPS.

Nya skov: Vid tidiga tecken på nytt skov bör man vara frikostig med nya sjukskrivningar, behöver dock inte alltid vara på 100 procent. Vid fullt utblommade skov samma strategi som vid förstagångsinsjuknande.

Försäkringskassans Länk till annan webbplats. webbplats finns blanketter för sjukvården.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2021/06/18