Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Samsjuklighet

Schizofreni är en allvarlig och ofta livslång sjukdom med hög grad av samsjuklighet med andra sjukdomar, såväl psykiatriska som somatiska.

Psykiatrisk samsjuklighet

Depression: Vanligt förekommande, särskilt i nyinsjuknandefasen och i efterförloppet till akuta skov. Drygt hälften av patienterna har, eller har haft en behandlingskrävande depression redan under det första året av sjukdom.

Ångestsyndrom: Ångest förekommer ofta vid psykossjukdom. Ungefär 20-25 procent av personerna med psykossjukdom uppfyller dessutom diagnoskriterier för ett specifikt ångestsyndrom. Vanligast är social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), Tvångssyndrom (OCD).

Bipolärt syndrom: Finns episoder av både mani och depression kan bipolärt syndrom övervägas även om psykotiska symtom förekommer, speciellt om de är kortvariga och stämningskongruenta.

Substansbrukssyndrom: Tobaksbruk liksom koffeinbruk är vanligt i patientgruppen. (7) Upp emot hälften av patienterna med schizofreni har också alkoholmissbruk. Missbruk av centralstimulantia och THC-relaterade droger (hasch, marijuana, cannabis) är inte heller ovanligt.

Personlighetsstörning: Särskilt psykopatiska drag bör bedömas då det ökar risken för våldshandlingar och därmed upplägget för behandlingsarbetet.

Autismspektrum: Samsjuklighet med autismspektrum överlappar i väsentliga drag schizofreninsjukdomens negativa och kognitiva symtom. Bägge sjukdomstillstånden kan ha:

  • Tics
  • Tvångstankar eller tvångshandlingar
  • Överlappande ärftlighet
  • Hallucinos
  • Vanföreställningar
  • Symtom sedan barnaår

Skillnader är att:

  • Autismen ofta är mer uttalad redan i småbarnsåren
  • Schizofrenin har en mer tydlig och distinkt debut i adolescensen
  • Talande för schizofreni är också hörselhallucinos som är mer kontinuerlig, bisarra vanföreställningar, primära vanföreställningar (en färg, siffra eller annan obetydlig symbol får en innebörd till exempel varsel om en hotande situation), det vill säga sådana som inte går att inrymma i naturlagarna, samt katatoni (oftast ett motoriskt onaturligt beteende).
  • Enstaka patienter kan ha både autism och schizofreni.

Somatisk samsjuklighet

Morbiditeten i somatisk sjukdom är högre än i normalbefolkningen. Detta i kombination med att det i många fall kan vara svårt att få en tillförlitlig anamnes gör att stort fokus bör läggas på monitorering av den somatiska hälsan hos patientgruppen. Förekomst av KOL, diabetes, övervikt och tecken till metabolt syndrom som till exempel högt blodtryck, insulinresistens och hjärt-kärlproblem är överrepresenterat i patientgruppen och bör efterfrågas och undersökas särskilt i de regelbundna återbesöken, enligt rutiner återgivna under rubriken Uppföljning, längre ner i programmet.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22