Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Riskbedömning

Suicidrisk

Suicidriskbedömningen är komplex och har låg prediktionsgrad men bör ändå utföras kontinuerligt med tanke på att en så hög andel av patienterna, 5-10 procent, suiciderar.

Beakta att patienter med schizofreni oftare än andra, inom cirka 5 år, fullbordar ett självmord efter ett självmordsförsök.

Viktiga riskfaktorer:

 • Hög intensitet av depressiva symtom
 • Manligt kön
 • Tidigare suicidförsök
 • Missbruk
 • Snävt socialt nätverk (framför allt ensamboende)
 • Nylig förlust av relation
 • Högre funktionsnivå än vanligt vid psykossjukdom, t.ex studerar eller arbetar patienten

Notera även andra riskfaktorer:

 • Stark rädsla för att tappa kontrollen
 • Dålig behandlingsföljsamhet
 • Agitation
 • Känslor av hopplöshet
 • Motorisk oro

Hos nyinsjuknade eller återinsjuknade kan utlösande faktorer vara paranoida vanföreställningar och rösthallucinationer uppmanande till suicid (så kallad imperativ hörselhallucinos). Hos mer långvarigt sjuka kan utlösande faktorer vara hopplöshet eller sociala konsekvenser av sjukdomen; ensamhet, utanförskap. Suicidmetoderna är ofta mer drastiska, speciellt i samband med aktiva psykotiska symtom (hängning, hopp från hög höjd) De flesta suicidförsök görs inom första året efter en akut episod av sjukdomen. Mer om suicidrisk.

Våldsrisk

Även denna bedömning är komplex och har låg prediktionsgrad. Faktorer som talar för ökad risk tycks vara:

 • Pågående missbruk
 • Pågående akut skov
 • Antisociala personlighetsdrag
 • Paranoida symtom
 • Dåligt samarbete med vården i allmänhet och beträffande medicinering i synnerhet
 • Tidigare våld

En omfattande registerstudie på riskfaktorer för våld hos patienter med schizofreni fann att om mindre än två av följande förutsättningar var uppfyllda kan våldsrisken bedömmas som låg (8):

 • Man
 • Tidigare dömd för brott
 • < 32 år vid skattningsögonblicket
 • Alkoholbrukssyndrom
 • Narkotikabrukssyndrom

Patienter med schizofreni har enligt en JAMA-studie från 2009 ingen högre risk för våldsbrott om man kontrollerar för missbruk. Således bör det betonas att dessa patienter inte är farligare än befolkningen i övrigt, men risken ökar om de missbrukar (9).

Tillgång till vapen , 32.4 kB. bör beaktas, särskilt för riskpatienter, och bör då anmälas i enlighet med vapenlagen Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22