Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Komplikationer

Sena komplikationer till schizofreni

Naturalförloppet

Hög samsjuklighet särskilt med affektiv sjukdom och ångestsyndrom. Hos vissa patienter med schizofreni sker en tilltagande kognitiv nedsättning och försämrad funktionsnivå. En allt sämre funktionsnivå kan bero på att patienter inte är i situationer där kognitiva och sociala funktioner tränas. Därför bör en ökad integrering i samhället eftersträvas som mål för rehabiliteringen.

Läkemedelsbiverkningar

 • Motoriska
 • Metabola
 • Kognitiva
 • Amotivation
 • Affektflackhet

Konsekvenser av sjukdomen

 • Suicid
 • För tidig död
 • Missbruk
 • Sämre tandhälsa
 • Markant ökad risk för ekonomisk utsatthet
 • Bristande socialt nätverk

Adekvat behandling och aktiv rehabilitering (eget boende, meningsfulla sysslor, arbete, studier och sociala kontakter) motverkar detta och upp mot två tredjedelar kan uppleva tillfredsställande psykisk hälsa.

Byte från polyfarmaci till monoterapi

Trots att monofarmaci förordas är det vanligt med polyfarmaci (fler än ett antipsykotiskt läkemedel)

Övergång till monoterapi bör göras – har visat positiva resutat för ca 2/3 av patienterna (RCT-studie)

 • Viktminskning
 • Bibehållen effekt
 • Ej ökning av återfall

Således övervägande gott resultat men vissa risker – gradvis övergång förordas.

Graviditet och amning

 • Behåll antipsykotisk behandling för välkänd patient i monoterapi, SGA har liten risk för teratogena effekter.
 • Undvik stämningsstabiliserare, bensodiazepiner och antidepressiva.
 • För nyinsjuknad – vänta om det går, till andra eller tredje trimenstern innan introduktion av antipsykotika.
 • Tillämpa lägsta effektiva dos, monitorera med TDM.
 • Avbryt inte behandlingen abrupt.
 • Använd perorala LM, förutom för de som är välinställda på depå.
 • Haloperidol är det mest använda FGA-preparatet.
 • Olanzapin det mest använda SGA
 • Klozapin bör undvikas (risk för biverkningar hos fostret).
 • Samverkan med mödrahälsovård och specialist inom obstetrik
 • Amning rekommenderas ej (alla antipsykotika går över i bröstmjölken)

Risken för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd att drabbas av metabola sjukdomar till följd av läkemedelsbehandlingen (särskilt olanzapin och klozapin) eller en ohälsosam livsstil, eller till följd av båda dessa faktorer, är hög och förkortar den genomsnittliga livstiden med cirka 20 år. Högt BMI och stort bukomfång ökar risk för metabolt syndrom. som är en stark riskfaktor för utvecklandet av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (11).

BMI och bukomfång bör därför mätas minst en gång per år och oftare vid viktuppgång. Om en patient går upp

3 kg (motsvarar 1 BMI enhets ökning) eller mer efter insättande av ett antipsykotiskt läkemedel, speciellt olanzapin och klozapin, bör det föranleda någon åtgärd som byte av antipsykotiskt läkemedel och/eller rådgivning om förändring av kost och motionsvanor. Dessutom bör blodtryck, blodsocker och blodfetter mätas regelbundet.

Viktuppgång i samband med behandling med ett nytt antipsykotiskt läkemedel inträffar oftast under de första månaderna av behandlingen. För patienter som gått upp i vikt 3 kg eller mer under de första månaderna av en läkemedelsbehandling kan det vara aktuellt att byta läkemedel. (12) Syftet är att undvika metabola risker i en tidig fas av behandlingen.

Om en patient har bra effekt av ett läkemedel är det dock viktigt att värdera värdet av att byta till ett annat läkemedel som kanske inte har likvärdig eller till och med sämre effekt. Det är inte heller alltid säkert att ett byte till ett annat läkemedel leder till viktnedgång. Det är därför angeläget att ge råd om kost och motion och bistå med insatser som förhindrar viktuppgång till patienter som riskerar att utveckla metabolt syndrom och där viktuppgång är en tidig riskfaktor. Om inget annat alternativ är möjligt att genomföra för att minska risken för metabola konsekvenser av viktuppgång i samband med antipsykosläkemedel kan antidiabetisk och/eller viktreducerande medicinering övervägas.

Notera att patienter med psykisk sjukdom inte får samma vård som befolkningen i övrigt enligt en utvärdering av socialstyrelsen. Detta innebär att CM tillsammans med teamets läkare och sjuksköterska bör hjälpa patienten att få adekvat vård för komorbida somatiska sjukdomar genom att kommunicera med ansvarig somatisk läkare.

Läs mer i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Länk till annan webbplats.

Missbruksproblem bör noteras och föranleda kontroller; 40-50 procent av patienterna fyller även kriterierna för alkoholmissbruk, kontrollera därför leverstatus.

Tabell Metabol screening och uppföljning , 158.2 kB.

Tandhälsa

Många patienter med schizofreni känner sig tveksamma att söka tandläkare och måste ha ett särskilt stöd för att kunna genomföra tandvården. Dessutom har de ofta ett stort objektivt tandvårdsbehov och tar läkemedel som ger muntorrhet. De röker ofta, uteblir ofta från erbjudna tider. Dessutom har många av dem svåra ekonomiska förhållanden som innebär svårigheter att betala. Av det skälet bör patienten erbjudas stöd i att boka och komma till regelbundna tandläkarbesök. De bör också få stöd i att söka det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22