Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Kloka listan

Specialiserad vård

Psykos (Psykiatri)

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol …, Abilify
Abilify Maintena

inj

Risperidon …, Rispemyl Risperdal

tablett

Risperdal Consta, Rispolept Consta

inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

Clozapine ...

.

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

Vid BPSD bör somatiska orsaker samt läkemedelsbiverkningar uteslutas. Icke-farmakologisk behandling, såsom omvårdnadsåtgärder och adekvat stimulans, ska alltid ges i första hand. I de fall icke-farmakologisk behandling är otillräcklig kan läkemedel prövas, se nedanstående behandlingsrekommendationer. Generellt bör en kort behandlingstid eftersträvas, med utvärdering av effekten inom 2 veckor liksom regelbundet ställningstagande till dosjustering. Adekvat basbehandling med kolinesterashämmare bör eftersträvas hos patienter med Alzheimers sjukdom och blanddemens. 

Vid Lewy-bodydemens (DLB) bör antipsykotiska läkemedel inte användas. Det finns stöd för att donepezil och rivastigmin kan ge en liten men signifikant minskning av BPSD-symtom vid DLB. Risken för extrapyramidala symtom tycks liten i förhållande till antipsykotiska läkemedel, men en individuell bedömning måste göras.

Se även 

BPSD, Viss
Antipsykotiska läkemedel bör undvikas till patienter med demens, Janusinfo
Läkemedelsbehandling och bemötande vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD, Läkemedelsverket 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsen.
BPSD-registret

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2020/02/26