Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Epidemiologi

Prevalens

Schizofreni förekommer hos cirka 0,45 procent av befolkningen. Prevalensen skiljer sig dock mycket mellan områden med sämre socioekonomisk status och hög andel invandrare (prevalens uppemot 1 procent) och områden med hög socioekonomisk status (prevalens ned mot 0,3 procent).

Schizofreniform psykos övergår i schizofreni när symtomen inte avklingat inom sex månader. Drygt två tredjedelar av de som får diagnosen schizofreniform psykos kommer att fylla kriterierna för schizofreni. Ungefär en tredjedel tillfrisknar. Det finns inga säkra metoder för att förutsäga vem som kommer att tillfriskna och därmed inte behöva mångårig behandling. Ett tecken som ökar sannolikheten för tillfrisknande är ett snabbt akut insjuknande, speciellt om det finns ett aktuellt trauma.

Schizoaffektivt syndrom är mindre vanligt än schizofreni. Prevalensen är inte helt klarlagd eftersom det finns en överlappning mellan schizofreni, schizoaffektivt syndrom och bipolär sjukdom när det gäller symtomatologi (5).

Vanföreställningssyndrom är troligen ett mindre vanligt tillstånd än övriga psykossjukdomar men det är svårt att ta fram reliabla siffror på förekomsten eftersom många av dessa patienter inte söker vård, Uppskattningsvis är prevalensen ca 0.03 procent men siffrorna är osäkra.

Kort reaktiv psykos är alltmer sällan förekommande i icke krigförande länder. Det beror på att diagnosen ofta övergår till en annan mer långvarig psykossjukdom. Prevalensen är svår att beräkna speciellt som diagnoskriterierna förutsätter en duration mindre än en månad.

Livstidsrisk

Risken att insjukna i schizofreni under livstiden är ungefär 0,7 procent. Livstidsrisken för de övriga formerna av psykossjukdom är mindre än för schizofreni.

Publicerad: 2011/10/22 Senast uppdaterad: 2016/02/22