Samlarsyndrom - Vård och remiss

Samlarsyndrom är i många fall ett komplicerat tillstånd förenat med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet och bör därför huvudsakligen handläggas inom specialistpsykiatrin. Patienter med samlarsyndrom kan söka vård inom primärvården likväl som på specialistvårdsnivå. Ofta söker patienten primärt för andra symtom så som depression och ångest. Det är vanligt att andra organisationer som socialtjänst, Kronofogden och bostadsorganisationer kommer i kontakt med personer med samlarsyndrom innan sjukvården gör det. Inom alla vårdnivåer finns risk för att tillståndet inte identifieras på grund av bristande kunskap om diagnosen. Många patienter rapporterar också en upplevelse av stigmatisering till följd av sina svårigheter vilket kan göra det än svårare för de att söka vård.

Remiss bör innehålla grundläggande information om tillståndets symtom, varaktighet, aktuell funktionsnedsättning, tidigare behandlingsförsök och eventuell somatisk och psykiatrisk samsjuklighet.

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: