Samlarsyndrom - Utredning

Allmänt

Eftersom det är vanligt att patienter med samlarsyndrom, pga bristfällig insikt eller skamkänslor, inte själva berättar om sina besvär är det viktigt att vårdpersonal själv ställer frågor om problematiken. (31) Vanliga frågor att ställa är:

  • Har du svårt att slänga eller på annat sätt göra dig av med saker?
  • Har du ett stort antal saker i ditt hem?

Hembesök eller bedömning av fotografier av hemmet rekommenderas för att möjliggöra en bedömning av graden av belamring samt eventuella risker till följd av densamma.

Samlande som leder till problem kan uppstå vid flera olika psykiatriska och somatiska tillstånd varför en noggrann anamnes är viktig. En viktig fråga att ställa är varför personen samlar och vilka känslor som förknippas med samlandet. Det är vidare viktigt att skilja mellan vanliga samlarbeteenden (samlande som en hobby) och de som leder till lidande och funktionsnedsättning. (32) Det är i synnerhet viktigt att avgöra om graden av belamring i hemmet medför lidande eller hindrar personens funktion i hemmet. Om diagnos föreligger bör det göras en bedömning av potentiella risker i personens hemmiljö, exempelvis risk för nedfallande föremål eller eldsvåda. (33)

Strukturerad intervju för samlarsyndrom (SIHD) (pdf) , 566.9 kB. är ett semi-strukturerat intervjuinstrument som kan användas för att avgöra om en patient uppfyller diagnoskriterierna för samlarsyndrom enligt DSM-5. (34)

Clutter image rating; länk (CIR) (pdf) , 828.2 kB. är ett visuellt skattningsinstrument som består av tre serier med nio bilder föreställande sovrum, vardagsrum och kök med varierande grad av belamring. Instrumentet kan användas för att få en objektiv uppskattning av belamringen i ett hem samt för att utvärdera effekten av behandling. (35)

Saving inventory – revised; länk (SI-R) (pdf) , 156.4 kB. är det mest använda självskattningsinstrumentet i kliniska prövningar. Det består av 23 frågor uppdelade i delskalorna

  • belamring
  • svårigheter att göra sig av med saker och
  • anskaffning. (36)

Children’s saving inventory (CSI) innehåller 23 frågor som mäter samlarbeteenden hos barn. Skalan är uppdelad i delskalorna

  • anskaffning
  • svårigheter att göra sig av med saker
  • belamring samt
  • funktionspåverkan och lidande. (37)
Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: