Samlarsyndrom - Uppföljning

Eftersom det inte är känt i vilken grad behandlingseffekterna av KBT kvarstår efter 12 månader (läs mer under avsnittet Behandling/Insatser), är det viktigt att fortsätta följa patienterna efter det att den aktiva behandlingen avslutats (till exempel efter 3, 6 och 12 månader). Kontinuerliga bedömningar och skattningar med lämpliga instrument bör användas vid uppföljningen (läs mer under Bedömningsinstrument).

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: