Samlarsyndrom - Epidemiologi

Prevalens

Förekomsten av samlarsyndrom bland vuxna i Sverige är ännu okänd men internationellt uppskattas tillståndet förekomma bland 1,5 procent av den vuxna befolkningen och är lika vanligt bland kvinnor som bland män. (4) Även om förekomsten är jämnt fördelad mellan könen är det betydligt vanligare att kvinnor söker behandling än män. Det finns än så länge få studier som undersökt förekomsten av samlarsyndrom bland barn och ungdomar, men en svensk studie visade att 2 procent av 15-åringarna uppvisat kliniskt signifikanta symtom och att dessa är vanligare bland flickor än bland pojkar. (9)

Förlopp

I studier av vuxna med samlarsyndrom rapporterar patienterna att deras symtom debuterat redan under barndomen (10) (11), vilket också bekräftas av studier bland ungdomar. (9) (12) Tillståndet börjar oftast orsaka kliniskt signifikant lidande under 30-årsåldern (11). Samlarsyndrom anses kroniskt om det inte behandlas och både förekomst och svårighetsgrad ökar med ålder. Bland personer som är över 70 år gamla har förekomsten av samlarsyndrom uppskattats till 6 procent. (13)

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: