Samlarsyndrom - Differentialdiagnos

Eftersom överdrivet samlande tidigare ansågs vara ett symtom på tvångssyndrom, bör särskild vikt läggas vid differentialdiagnostiken mellan samlarsyndrom och tvångssyndrom. (18) I bedömningen bör det avgöras om symtomen är ett resultat av tvångstankar (såsom tankar om symmetri, smitta eller att orsaka skada) eller tvångshandlingar. Vid tvångssyndrom kan tvångshandlingar utgöras av omfattande ritualer som att tvätta eller kontrollera. När dessa ritualer undviks för att de är tidskrävande eller ångestframkallande kan det leda till ansamling av saker i hemmet. (18) (19) Om samlande bäst förklaras av tvångstankar eller tvångshandlingar bör således diagnosen tvångssyndrom ställas (20). Det är viktigt att komma ihåg att tvångssyndrom inte utesluter samsjukligt samlarsyndrom och att båda diagnoserna kan ställas samtidigt. (1)

Andra kännetecknande drag som kan underlätta differentialdiagnostiken är att samlande inte upplevs som positivt och tillfredsställande vid tvångssyndrom, vilket det kan göra vid samlarsyndrom. Personer med samlarsyndrom upplever inte heller sina tankar om samlandet som oönskade eller påträngande. (21) Vid tvångssyndrom förekommer inte heller extrem anskaffning. I de fall detta förekommer, beror det oftast på tvångstankar (som att köpa saker som vidrörts för att inte riskera att smitta andra) medan det vid samlarsyndrom förekommer en äkta önskan om att äga sakerna. Vidare kan en del personer med tvångssyndrom samla på bisarra saker som skräp, avföring, naglar eller hår, vilket är ovanligt bland personer med samlarsyndrom. (1)

Samsjuklig depression är mycket vanlig vid samlarsyndrom. (22) I samband med depression kan minskad energi och psykomotorisk hämning leda till att rum/platser blir belamrade med saker. Diagnosen samlarsyndrom ska inte ställas om mängden saker är en konsekvens av ovanstående. Viktiga frågor att ta ställning till är om depressionen debuterade efter samlandet och om personen upplever känslomässig anknytning till sina saker eller om de anses vara värdefulla. Positiva svar på ovanstående tyder vanligtvis på samlarsyndrom.

I de fall samlandet bedöms vara orsakat av en kognitiv sjukdom Länk till annan webbplats. som Alzheimers sjukdom eller frontotemporal demens ska diagnosen samlarsyndrom inte ställas. (2) Vid dessa tillstånd sker en gradvis ackumulation av saker efter debuten av sjukdomen. Andra vanliga karaktäristika kan vara extrema hygieniska missförhållanden i hemmet eller självförsummelse såsom ansamling av skräp, gammal mat, eller avföring. Ofta förekommer samtidiga neuropsykiatriska symtom som stereotypier, impulskontrollsvårigheter och självskadebeteenden.(23) (24)

Samlarsyndrom diagnostiseras inte om symtomen är ett resultat av ett somatiskt tillstånd, som till exempel hjärnskada eller hjärntumör (2) eller en genetisk avvikelse som Prader-Willis syndrom. (25)

Differentiera mellan samlarsyndrom och samlande som ett resultat av ett avgränsat intresse, som vid autismspektrumtillstånd. Om samlandet förklaras av en intellektuell funktionsnedsättning ska samlarsyndrom inte diagnostiseras. (2)

Avgör om samlandet beror på en vanföreställning eller är konsekvensen av negativa symtom vid psykotiska tillstånd (2).

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: