Samlarsyndrom - Behandling och insatser

Psykologisk behandling

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den enda psykologiska behandling för samlarsyndrom som utvärderats. (38)-(44) En sammanställning av randomiserade kontrollerade studier av KBT visade hur behandlingen i genomsnitt ledde till minskning av symtom och ökad livskvalitet bland vuxna. Av de som genomgår behandling uppfyller 35 procent inte längre diagnoskriterierna efter behandlingen. (45) Endast en långtidsuppföljning av KBT för samlarsyndrom har genomförts och visade att effekterna vidmakthölls 3-12 månader efter behandlingen. (46) Trots ett betydande antal studier av KBT för samlarsyndrom saknas än så länge internationella riktlinjer.

Gällande KBT för barn och ungdomar finns ett par fallstudier som beskriver hur innehållet i KBT för vuxna kan anpassas vid behandling av barn (47) (48), men randomiserade kontrollerade studier har ännu inte genomförts. Fallstudierna, som innefattat yngre barn, har visat att föräldrar bör göras delaktiga i behandlingen.

KBT för samlarsyndrom består vanligtvis av 16-26 sessioner och kan ges individuellt eller i grupp. Inga skillnader i behandlingseffekt har påvisats mellan grupp- eller individualterapi. (45) Innehållet i behandlingen utgörs av träning av färdigheter för att organisera, sortera och fatta beslut om tillhörigheter. Motivationsstärkande tekniker samt tekniker för att hantera dysfunktionella tankar om tillhörigheternas värde och starka emotioner ingår också. I de fall där extrem anskaffning föreligger kan övningar för att motstå detta tillämpas. Vanligtvis ombeds patienterna ta med sig tillhörigheter till mottagningen för att öva på att fatta beslut kring dessa, men hembesök kan också genomföras och förstärker sannolikt effekten av KBT. (45)

Kontrollerade studier av läkemedelsbehandling saknas varför tydliga rekommendationer inte är möjliga. Farmakologiska interventioner rekommenderas således endast för behandling av samsjukliga tillstånd. Inga internationella riktlinjer för läkemedelsbehandling finns att tillgå.

Ett flertal mindre, okontrollerade prövningar har utvärderat effekten av läkemedel som primärt används vid behandling av ångest, depression och ADHD. Behandling med SNRI har i en okontrollerad prövning associerats med symtomminskning bland 32 patienter. (49)

Publicerad: 2017/01/02 Senast uppdaterad: