Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Utredning och behandling

Utredning

Praktiska råd vid utredning

Ta noggrann anamnes, beställ förlossningsjournal, journal från BVC och MVC, skolbetyg, journal från skolhälsovård samt andra handlingar som förekommer.

Använd gärna den transkulturella intervjun i DSM 5.

Somatisk och psykiatrisk samsjuklighet är högre inom målgruppen. (6, 19)

Oftast finns inte skattningsskalor, bedömningsinstrument och intervjuunderlag på teckenspråk och då måste materialet anpassas till målgruppens behov direkt på plats. Kontakta specialistmottagning för konsultation vid behov.

Bedömningsinstrument som finns på svenskt teckenspråk är t.ex. BDI, WISC IV.

Vid anamnes är det avgörande att kunna skilja på vad som tillhör hörselnedsättningen, målgruppernas kulturer och vad som är kopplat till psykiska problem. Använd gärna den transkulturella intervjuen i DSM 5.

Det är viktigt att ta reda på hur tillgång till och användning av språk under uppväxt- och övrig livstid varit.

Personer som är döva, dövblinda eller barndomshörselskadade riskerar feldiagnostisering beroende på missförstånd i kommunikation. Konsultera därför gärna specialistmottagningen Länk till annan webbplats..

Exempelvis

 • Riskfaktorer under graviditet och förlossning
 • Ärftliga faktorer
 • Miljöfaktorer (främst buller)
 • Traumatisk hjärnskada
 • Infektioner (Rubella, Meningit)
 • Olika syndrom (t.ex. Usher, Pendred)
 • Tillbud som inneburit syrebrist
 • Effekter av medicinering
 • Sjukdom (t.ex. Menières sjukdom, borrelia, hjärnhinneinflammation)
 • Sudden deafness

Behandling

Praktiska råd vid behandling

Syftet med detta avsnitt är att ge exempel på modeller och hjälpmedel med visualiseringsmöjligheter.

Exempelvis

 • Blädderblock, dator, papper och penna, utskriven information
 • Portfoliomodellen - en pedagogisk modell för att arbeta med livshistoria och utveckling genom att reflektera utifrån ett holistiskt synsätt
 • Tejpingsdockor (20)
 • The Tree Theme Method (TTM), en strukturerad och klientcentrerad metod. Klientens livssituation uttrycks i bildskapande och livsberättelse.

När du ska välja en terapimetod är det lämpligt att föredra den terapiform som kan stödjas visuellt. Här följer exempel på evidensbaserade metoder som även till stor del kan användas ickeverbalt.
(21, 22, 23, 24)

Exempelvis

 • Konstterapi
 • Dansterapi
 • Terapi med visuellt stöd som t.ex. tejpingsdockor eller blädderblock
 • EMDR (traumabehandling)
 • KBT med visuellt stöd
 • PDT i olika former med visuellt stöd

Farmakologisk behandling. Klinisk verksamhet på Psykiatriska mottagning för döva, dövblinda och barndomshörselskadade har visat att målgruppen kan vara känslig för farmakologisk behandling. Anledning till detta är att hörsel- och synnedsättning kan vara kopplad till en tidigare belastning av hjärnan på grund av exempelvis olika infektioner, syndrom eller för tidig födsel. Försiktighet med dosering av läkemedel samt regelbundna blodprov och läkemedelsgenomgångar rekommenderas.

Vanligt med samsjuklighet, psykiatriskt och somatiskt. Det är viktigt med en helhetssyn. (6, 25)

Personer med dövhet, dövblindhet och hörselskada har ofta en ökad psykosocial belastning, exempelvis på grund av hög arbetslöshet med tillhörande försörjningsproblem samt ökad isolering och ensamhet. I dessa fall är samverkan mellan olika samhällsaktörer extra viktig.

Forskningsresultat från Europa och tidigare erfarenheter på mottagningen visar entydigt att dövpsykiatri som specialitet omfattar somatiska, sociala och psykiatriska hälsoaspekter.

Forskning har visat att hörselnedsättning, tinnitus, psykiatriska symtom, muskelvärk och kronisk trötthet i vissa fall kan härledas till mitokondriell dysfunktion. (6, 21)

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: