Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Lagar och juridik

Teckenspråket har sedan 1981 status som officiellt erkänt modersmål i Sverige, se prop. 1980/81:100 bil.12, bet. UbU 1980/81:25 Länk till annan webbplats..

I Språklagen 2009:600 Länk till annan webbplats. under rubriken Den enskildes tillgång till språk, 14 § nummer 2, står: [det offentliga har ett ansvar att] ”den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk skall ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket”.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller formuleringarna ”att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”. Sverige ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet den 15 december 2008 (SÖ 2008: 26 Länk till annan webbplats.). Båda trädde för Sveriges del i kraft den 14 januari 2009.

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: