Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Kommunikationsmedel

Teckenspråkstolk

 • Ta reda på rutiner för bokning av tolk.
 • Det är landstingets ansvar att vid behov beställa tolk via Tolkcentralen Länk till annan webbplats..
 • Påminn tolken om vikten att tolka vad som faktiskt sägs, dvs. att inte försköna eller förenkla innehållet.

Läs mer om teckenspråkstolk Länk till annan webbplats.
(4,16,17)

Det svenska teckenspråket är ett visuellt språk med egen grammatik, eget ordförråd och skiljer sig från andra länders teckenspråk. Tolksituationen är ett utsatt läge. Då pendling sker mellan ett visuellt och ett auditivt språk ökar risken för missförstånd. Patientens integritet begränsas ofta då det är tre eller flera personer i rummet.

Var noga med att boka professionella tolkar med erfarenhet från hälso- och sjukvård och psykiatri. Ta hänsyn till om patienten har egna önskemål om särskild tolk eller en annan kompletterande kommunikationsform. Patienten ser oavbrutet på teckenspråkstolken till skillnad från samtal som tolkas via språktolkar där tolken är ”osynlig” och endast rösten hörbar. Tolken beskriver samtliga ljud från omgivningen. Patienterna kan vara känsliga och rikta stor uppmärksamhet på tolkarnas eller behandlares reaktioner. Var noga med neutralitet och att hålla patienten i fokus.

Tecken som stöd (TSS)

 • Är inget språk utan svenska med teckenstöd för de som kan höra.
 • Det är ett kommunikationssätt, som kännetecknas av att man talar svenska och samtidigt tecknar som stöd för avläsningen.

Skrivtolk

 • En skrivtolk tolkar talspråk till skriftspråk.
 • Oftast skriver tolken på ett tangentbord och texten går att läsa på en skärm.
 • Tolkningen kan även ske med papper och penna.
 • Om syneffekten finns, ta pauser, prata långsamt så patienten hinner läsa texten.

Dövblindtolk/Taktiltolk

 • Tolkar åt personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
 • Det kan innebära att tolken använder metoder som tydligt tal, anpassat teckenspråk eller taktilt teckenspråk.
 • Taktilt teckenspråk innebär att personer med dövblindhet avläser teckenspråket via tolkens händer.
 • Tolken ger personer med dövblindhet hjälp med beskrivning av omgivningen och vad som händer runt omkring.
 • Syntolkning och ledsagning kan ingå i dövblindtolkning. Länk till annan webbplats.

"Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Dövblindtolkning ges med de tolkmetoder, när och i den omfattning, som personer med dövblindhet önskar." Läs mer här Länk till annan webbplats..

Tolkstödjare

 • Tolkstödjare medverkar inom ramen för invandrartolkning.
 • Tolkstödjaren behärskar både svenskt teckenspråk och invandrarens teckenspråk.
 • Tolkstödjaren har rollen som relätolk och översätter vad teckenspråkstolken säger.
 • Tolkstödjare finns i flera olika språk och dessa personer har gått en kortare utbildning i hur tolkning fungerar.
Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: