Riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade - Introduktion

Dessa riktlinjer är skrivna för att förmedla kunskap om hur den psykiatriska vården kan möta patienter med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning. Riktlinjerna har utarbetats på uppdrag av Psykiatrirådet.

Dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning leder till ökad stress, sårbarhet och trötthet. Forskning visar att den mentala och fysiska ohälsan hos målgruppen är högre än hos den hörande befolkningen. Tillgängligheten till vården är ofta begränsad på grund av kommunikationsbarriärer. Patienter riskerar att inte få nödvändig vård eller bli feldiagnostiserade och felbehandlade. Studier visar att målgruppen, i högre grad än hörande, utsätts för trauma med krisreaktioner som följd. (1-9)

Publicerad: 2015/08/03 Senast uppdaterad: