Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod - Preventivmedelsrådgivning

För en kvinna med behandlingskrävande psykisk sjukdom är det extra viktigt att ha möjlighet att planera sitt föräldraskap. Det förutsätter ett väl fungerande preventivmedel.

Interaktioner

Psykofarmaka kan interagera med hormonell antikonception. En delläkemedel kan minska preventivmedlets effekt och öka risken för en oönskadgraviditet. Omvänt finns det även hormonell antikonception som kan försämraeffekten av psykofarmaka. Samråd med gynekolog kan behövas.

Karbamazepin interagerar med hormonell antikonception på ett sätt som kanminska effekten av preventivmetoden, det gäller även andra enzyminducerandeepileptika. Interaktionen medieras bl.a. genom enzyminduktion, som kan leda tillökad nedbrytning av östrogen och gestagen (1).

Stämningsstabiliserande läkemedel kan genom induktion öka halten av SHBG(sexual hormone binding globulin) och därmed minska halten av fritt verksamtöstrogen/gestagen. Sambanden gäller särskilt låg- och mellandospiller och bådegestagena och kombinerade östrogen- och gestagenpreparat (1,2).

Lamotrigin interagerar med hormonella preventivmedel. Det gäller särskiltkombinerade p-piller, som kan ge ökad nedbrytning av lamotrigin och därmedförsämra effekten av läkemedlet. Däremot tycks inte gestagena p-piller orsakaliknande effekt. Vid utsättning av hormonell antikonception kan man omväntförvänta en ökning av lamotrigin-koncentrationen (3, 4).

Följsamhet

Vid vissa psykiska störningar finns problem med följsamhet, impulskontrolloch/eller brister i förmågan att skapa struktur i vardagslivet. Exempelvis gäller dettaför kvinnor med ADHD som också debuterar tidigare sexuellt och har fler partners.

En del kvinnor med psykisk sjukdom kan ha svårt att komma ihåg att följaordinationer och minneshjälpmedel kan behövas, alternativt långtidsverkandepreparat. Lågdosgestagen piller (minipiller) är därför mindre lämpliga. Spiral kanvara ett bra alternativ och hormonspiral kan dessutom ge minskad eller upphävdmenstruationsblödning. Om hormonell antikonception bedöms vara bästa metodenbör man välja högdospreparat som Depo-Provera, alternativt P-stavar ellerLevonova.

Biverkningar

Neuroleptikabehandling kan bidra till viktuppgång och bli en riskfaktor för trombosoch metabolt syndrom. Den typen av riskfaktorer talar emot kombinerade p-pillersom också medför en ökad trombosrisk.

En del kvinnor beskriver nedsatt libido som biverkan till hormonell antikonception.Denna typ av biverkan tycks vara vanligare bland kvinnor som beskrivithumörförändringar och kroppsliga förändringar i samband med behandlingen.

Vissa studier visar att gestagena metoder ökar benägenheten för depression medankombinerade östrogen/gestagen, p-piller minskar risken (5, 6).

Litium eller Ergenyl (Valproinsyra) innebär inget hinder för hormonellantikonception. Båda läkemedlen innebär en ökad risk för fosterskada och därförfinns särskild anledning att välja säkra och väl fungerande preventivmetoder.

Eftersom behandling med ADHD-läkemedel om möjligt bör undvikas undergraviditet är det viktigt att säkerställa en fungerande antikonception hos kvinnorsom medicinerar för ADHD.

Publicerad: 2014/10/02 Senast uppdaterad: