Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod - Om dokumentet

Arbetsgrupp:
Projektledare: Ulla Björklund, överläkare, Psykosociala enheten, Kvinnokliniken, Södersjukhuset AB. Linda Godberg Martinik, överläkare, Psykiatri Nordväst, deltog i arbetsgruppen 2012 och medverkade till beskrivning av epidemiologiavsnitt.
Marie Bendix, överläkare, Psykiatriska konsultenheten Psykiatri Sydväst, SLSO.
Gunnel Berggren, psykolog BUP, mellanvården, Nordväst. Margareta Blomdahl Wetterholm, överläkare Psykiatriska konsultenheten, Psykiatri Sydväst, SLSO.
Karin Söderbom Börjesson, med. dr, barnmorska, vårdutvecklare, Psykosomatiska enheten, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ann Charlotte Lindfors, vårdutvecklare BHV, Södersjukhuset AB. Ihsan Sarman, överläkare, Neonatalvårdsektionen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Remissinstanser och andra som bidragit med synpunkter på vårdprogrammet
Monica Lindell-Olsson, chef närsjukvård, SLL-förvaltning. Eva Litnäs, allmänläkare Gustavsbergs VC. Ann Gardeström, utredare, Socialtjänsten, Stockholms stad.
Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin. MHV/BHV-enheterna. Barnombudsmannen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Lokala patientföreningar Region Stockholm: Depression/Balans, Ångest/Ananke och Schizofreni. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Annika Brar, överläkare Psykiatri Nordöst. Mats Adler, överläkare spec. Psykiatri Sydväst/SLSO. Gunnar Ljunggren, med. dr, Region Stockholm.
P-O Björk, psykolog, verksamhetschef inom BUP. Thomas Brune, överläkare, neonatolog, Danderyds sjukhus.Hans Karlsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, sydvästra Stockholm.Claes Hollstedt, doc. chefsläkare, Psykiatri Sydväst.
Margareta Reis, doc. Farmakologi, Lund.Birgitta Wickberg, psykolog, med. dr, Göteborg.

Förankring
I framtagandet av vårdprogrammet har företrädare för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård och barnsjukvård deltagit. Bidrag har även lämnats från representanter från primärvård och klinisk farmakologi. Det regionala vårdprogrammet har varit på remiss till socialtjänsten, försäkringskassan samt verksamhetschefer inom psykiatri.

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområdet Psykisk hälsa, Region Stockholm

Läkemedelsdelarna granskade av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2014/10/02