Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Vårdnivå och remiss

Primärvården har en nyckelroll i att identifiera personer med symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och kan ha en viktig roll för behandling.

 • Identifiera PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet
 • Behandla somatisk samsjuklighet
 • Vid lättare kris och traumareaktioner erbjuda psykologisk och farmakologisk behandling
 • Om möjligt erbjuda psykoedukativa insatser till patienter med PTSD och anhöriga alternativt vid behov remittera till specialistpsykiatrin eller till specialistmottagning
 • Om möjligt erbjuda psykologisk och farmakologisk behandling alternativt remittera till specialistpsykiatrin eller till specialistmottagning
 • Vid svårare kris och traumareaktioner remittera till specilistpsykiatrin eller till specialistmottagning

 • Identifiera PTSD samt somatisk och psykiatrisk samsjuklighet
 • Erbjuda psykoedukativa insatser till patienter med PTSD och anhöriga
 • Erbjuda psykologisk och farmakologisk behandling
 • Erbjuda behandling vid PTSD och samsjuklighet
 • Erbjuda behandling vid hög grad av samsjuklighet och låg funktionsnivå
 • Vid behov remittera till specialistmottagning
 • Vara tillgänglig med konsultationsstöd till primärvården och första linjens psykiatri

För vissa patientgrupper kan det finnas specialistmottagningar:

 • Patienter med PTSD och migrationsbakgrund finns för särskilda behov specialistmottagningar inriktade på transkulturella aspekter
 • Konsultationer och stöd, för alla olika vårdnivåer som behandlar patienter med PTSD och migrationsbakgrund, finns Transkulturellt Centrum (SLSO) som stöd och en resurs till personalen
 • Övriga specialresurser se Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Exempelvis öppen- och heldygnsvård inom somatiska specialiteter, behöver kunna:

 • Identifiera symtom på PTSD
 • Ställa frågor om patienten varit utsatt för svåra händelser
 • Vid behov remittera patienter till vård på lämplig vårdnivå
 • Vid utredningar och i omvårdnadssituationer behövs uppmärksamhet på att vissa undersökningar och situationer hos patienter med PTSD kan väcka påträngande minnen och starka reaktioner (se kapitel Omvårdnad)

Det är viktigt att det finns kunskap om traumarelaterade besvär samt att screening för potentiellt traumatiska händelser görs i alla patientärenden både inom primärvårdens första linje psykiatri (t ex på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller husläkarmottagning) och på specialistnivå (lokal BUP öppenvårdsmottagning).

Första linjens psykiatri

 • Krisreaktioner och PTSD efter enstaka potentiellt traumatisk händelse (såsom exempelvis trafikolycka) kan behandlas inom första linjens psykiatri

Specialistpsykiatri

 • De flesta barn och ungdomar som utvecklat PTSD bör behandlas på specialistnivå (lokal BUP-öppenvårdsmottagning) då samsjuklighet och risk för komplikationer är stor
 • Ärenden med hög komplexitet kan remitteras till specialistenhet
  Olika vårdgivare, se Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20