Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Uppföljning

Växlande sjukdomsförlopp är vanligt vid PTSD och återfall kan förekomma. Behovet av förnyade insatser framledes kan begränsas genom god uppföljning av behandlande insatser såväl vid avslutning av behandling som en tid efter. En individuell bedömning av behovet av uppföljning ska genomföras samt att patienten har möjlighet att själv återkomma vid behov (75).

Aktiv uppföljning efter genomförd behandling innebär planering för uppföljning på annan vårdnivå i de fall patienten remitteras mellan vårdnivåer (exempelvis psykiatri till primärvård).

Behandlingen utvärderas och följs upp med stöd av självskattningsskalor. Generellt rekommenderas:

Inledande bedömning för att samla in basmått
Uppföljning med självskattning under behandlingen vecko- till månadsvis
Vid både avslut samt en tid efter behandlingen stämma av effekt av insatser
PTSD Symptom Checklist (PCL-5 Länk till annan webbplats.) (99). Finns i Take Cares webbformulär
PHQ-9 Länk till annan webbplats./MADRS-S , 50.8 kB. för utvärdering och uppföljning av depression som är vanligt förekommande vid PTSD. Finns i Take Cares webbformulär

Utvärdering av behandlingen bör ske kontinuerligt. Frekvensen för utvärdering och uppsatta mål för behandlingen bör planeras in då vårdplan upprättas.

Eventuella nytillkomna påfrestninggsfaktorer, potentiellt traumatiska händelser och andra förändringar avseende risk och skydd bör dokumenteras fortlöpande.

Uppföljning av patientens symtom och funktionsnivå bör ske på ett strukturerat sätt med exempelvis:

TSCC/TSCYC eller CRIES , 745.2 kB. och C-GAS Länk till annan webbplats./PIR-GAS (66,67,69)
Vid utebliven eller otillräcklig behandlingseffekt bör utredningen kompletteras och diagnos och val av behandling prövas på nytt (92)

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20