Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Samsjuklighet

PTSD har en hög samsjuklighet med så väl psykiatriska som somatiska sjukdomar.

Det är vanligt att patienter med PTSD även har en depression (42) samt förhöjd risk för suicidalitet (43-47).

Det är även vanligt med annan psykiatrisk samsjuklighet som exempelvis emotionellt instabilt personlighetssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, bipolär sjukdom typ 1, paniksyndrom, antisocialt personlighetssyndrom, agorafobi, social fobi, dystymi, specifik fobi, narkotikabrukssyndrom, nikotinbrukssyndrom, alkoholbrukssyndrom (7) och psykossjukdomar (38,39).

Psykotiska symtom och dissociativa tillstånd kan utvecklas efter potentiellt traumatiska händelser och vara övergående, men också mer långvariga tillstånd vid obehandlad PTSD (48-50). Sexuella övergrepp kan orsaka sexuell dysfunktion (48-50).

Förekomst av både en psykossjukdom och PTSD kan leda till påtagligt låg funktionsförmåga. PTSD kan bidra till ökad risk för utveckling av psykotiska symtom, då studier av krigsveteraner och flyktingar med PTSD har visat ökad förekomst av psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida symtom jämfört med personer som inte har PTSD (51,52).

Vid PTSD förekommer ofta olika oklara somatiska symtom som (53):

 • Yrsel
 • Tinnitus
 • Smärta
 • Andra oklara former av somatiska sjukdomstillstånd

Det finns en hög samsjuklighet med en rad somatiska sjukdomstillstånd (53):

 • Hjärt- och kärlsjukdomar, särskilt högt blodtryck
 • Immunologiskt relaterade sjukdomar
 • Sjukdomar från andningsorganen
 • Magtarmsjukdomar
 • Diabetes
 • Sömnbesvär, såsom insomningssvårigheter, störd sömn, mardrömmar
 • Muskuloskeletala sjukdomar
 • Kronisk smärta

PTSD och kronisk smärta förekommer ofta samtidigt (54). Tillstånd av somatisering, smärttillstånd eller andra hälsorelaterade besvär kan också utgöra komplikationer av PTSD (55). Hos patienter med flyktingbakgrund kan tortyrskador orsaka smärta med hög samsjuklighet med PTSD (56).

Patienter med kronisk smärta har ofta också visat symtom på PTSD. Smärtan kan vara intensiv och kronisk utbredd. Patienter med hög smärtintensitet har även mer symtom på depression (57-60).

Smärtan är främst relaterad till:

 • Nacke
 • Leder
 • Nedre ländrygg

Samsjukligheten är stor för barn med PTSD och andra psykiatriska diagnoser så som (11,61):

 • ADHD
 • Autismspektrumtillstånd
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20