Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Riskbedömning

En riskbedömning bör genomföras vid utredning och behandling av PTSD samt i synnerhet inför ställningstagande till uppstart av traumafokuserad behandling och bör inkludera bedömning enligt DSM-5 (1) av:

  • Aktuell hotbild
  • Förekomst av självskadebeteende, inklusive sexuellt riskbeteende
  • Pågående skadligt bruk eller beroende/substansbruksyndrom (SUD) enligt ICD-10/DSM-5 (1,12)
  • Suicidrisk
  • Tillgång till ett socialt nätverk
  • Våldsrisk

Förekomst av någon riskfaktor utesluter inte behandling av PTSD. Behandlingen bör i sådana fall anpassas utifrån riskfaktorer. Generellt bör en stabilitet eftersträvas i individens nuvarande sociala sammanhang, samt möjligheter för individen att hantera och reglera de reaktioner som väcks av behandlingen.

Aktuell hotbild

Vid pågående hotbild ska den avvärjas först, vid behov i samarbete med socialtjänst och/eller polis, innan psykologisk behandling påbörjas.

Självskadebeteende

Vid självskadebeteende kan behandlingen inledas med färdighetsträning för att hjälpa patienten till andra strategier för känsloreglering. Se även vårdprogram för självskadebeteende.

Skadligt bruk/beroende/substansbrukssyndrom

Vid skadligt bruk eller beroende/substansbrukssyndrom genomför parallell eller integrerad behandling för PTSD och skadligt bruk, eller beroende/substansbruksyndrom. Vid behov i samarbete med beroendemottagning.

Suicidrisk

Vid misstanke om suicidrisk görs en strukturerad suicidriskbedömning samt en krisplan upprättas. Vid akut risk för suicid hanteras denna först, senare kan traumafokuserad behandling genomföras. Se Suicidnära barn och ungdom.

Social stabilitet

Social stabilitet och trygghet bör eftersträvas, vid behov i samverkan med exempelvis socialtjänst eller andra resurser.

Utåtagerande våldsbeteende

Vid risk för utåtagerande våldsbeteende genomförs våldsriskbedömning , 143.5 kB. samt att verksamhetens rutiner vid hot och våld följs.

  • Förekomst av utagerande beteende. Använd strukturerade riskbedömninginstrument som EARL-20B (The Early Assessment Risk List for Boys) eller SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth).
  • Förekomst av sexuellt utagerande beteende. Använd strukturerat riskbedömningsinstrument ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism).
  • Finns fungerande omsorg och socialt nätverk för barnet/ungdomen?
  • Finns det behov av en annan typ av boendesituation?
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20