Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Kvalitetsindikatorer

  • Andelen personer med nydiagnostiserad PTSD som vid diagnostisering har genomgått en strukturerad skattning med PCL-5. Målnivå 80%.
  • Andelen personer med ICD-diagnos F.43.1 som har fått psykologisk behandling med KBT eller EMDR inom 90 dagar efter diagnosen har fastställts. Målnivån ≥ 70%. Målnivån gäller både för primärvård och för specialiserad psykiatrisk vård.
  • Andelen personer med PTSD som har fått läkemedelsbehandling med bensodiazepiner. Målnivån ≤ 10%. Målnivån gäller både för primärvård och för specialiserad psykiatrisk vård.
  • Andelen personer med PTSD och med uppföljande skattning av PCL-5, 5-7 månader efter basutredning.

  • Har man gjort fördjupad bedömning med frågeställning PTSD med strukturerade formulär eller intervjuer?
  • Hur stor andel av patienterna med nydiagnostiserad PTSD har fått läkarbedömning?
  • Hur stor del av patienterna med nydiagnostiserad PTSD har fått psykologisk behandling med TF-KBT, EMDR, CPP eller PE?
  • Hur stor andel av patienterna som fått traumafokuserad behandling har fått symtomreduktion mätt via strukturerat formulär respektive ökad funktionsnivå mätt genom exempelvis C-GAS/PIR-GAS?
Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20