Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Epidemiologi

De flesta är någon gång i livet med om potentiellt traumatiska händelser. Ofta klarar individen detta utan bestående men. Att erfara händelser som omfattar interpersonellt våld medför högst risk att utveckla PTSD (5). Livstidsprevalensen för PTSD har uppskattats till 5,6 procent i Sverige och syndromet är dubbelt så vanligt bland kvinnor och bland utlandsfödda, vilket kan hänföras till stor andel flyktingar inom denna grupp (6). Den psykiatriska samsjukligheten är hög (7). Senare rapporter indikerar att diagnosen PTSD ofta missas och att prevalensen sannolikt är flera gånger högre.

Prevalensen för PTSD bland barn och ungdomar varierar enligt studier men har generellt legat lägre än för vuxna. Det kan till viss del bero på att diagnoskriterierna inte varit tillräckligt anpassade till åldersgruppen. De allra flesta barn och ungdomar som drabbas av en potentiellt traumatisk händelse har förmåga att återhämta sig från akut stress genom så kallad spontan läkning. Antalet barn som utvecklar PTSD efter en potentiellt traumatisk händelse uppskattas enligt metaanalys till knappt 16 procent (8).

Inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige uppger 25-50% av patienterna att de utsatts för eller bevittnat våld i sin familj (9). I en studie från Norge har 39 procent avpatienterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin rapporterat bevittnat våld, 37 procent har rapporterat direkt fysiskt våld och 4,3 proent direkt sexuellt våld (10). För barn som utvecklat PTSD finns stor risk för samsjuklighet. Copeland och medarbetare har sett att ungdomar i North Carolina med PTSD har en samsjuklighet med beteendeproblem (19,2%), depressiva symtom (12,1%) och ångest (9,8%) (11).

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20