Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - Differentialdiagnos

Vid diagnostik av PTSD behöver flera differentialdiagnostiska överväganden göras:

Stressymtom

Vardaglig stress, arbetsplatsrelaterad stress eller ibland allvarlig traumatisk händelse kan leda till kroppsliga och psykologiska stressreaktioner som inte har valör av sjukdom. Symtom kan exempelvis vara:

 • Hjärtklappning
 • Orolig mage
 • Ospecifik huvudvärk
 • Ostadighetskänsla
 • Sömnstörning/svårt att sova
 • Tryck över bröstet
 • Trötthet som inte blir bättre efter några dagars vila
 • Värk i nacke/axlar
 • Yrsel

Akut stressyndrom

Akut stressyndrom utlöses också av trauma och har i stort sett samma symtomatologi som PTSD, men med varaktighet bara upp till en månad efter traumat. Om det istället för PTSD är ett akut stressyndrom är det av stor vikt att följa Socialstyrelsens rekommendationer, F430 Länk till annan webbplats. (35), som avråder från ordinering av bensodiazepiner enligt ICD-10 och DSM-5 (1,12).

Anpassningsstörning

Anpassningsstörning utlöses inte av trauma, enligt kriterierna för PTSD, utan av en identifierbar stressfaktor, se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, F432 Länk till annan webbplats. (35). Symtom kan uppkomma upp till 3 månader efter den utlösande stressfaktorn. Typiskt är att symtomens styrka inte bedöms stå i proportion till typ och intensitet av stressfaktor enligt ICD-10 och DSM-5 (1,12).

Dissociativa syndrom

Kan, men behöver inte, vara kopplade till ett trauma. Personer kan ha både en dissociativ identitetsstörning (F44.81) (12) och PTSD. Dissociativ amnesi (F44.0) (12) kan föreligga när en person har en minnesförlust avseende innan den potentiellt traumatiska händelsen. Om det föreligger PTSD och samtidig depersonalisations- eller derealisationssyndrom så kan detta klassas som en subtyp av PTSD. Vid PTSD med svår traumatisering kan det finnas mycket dissociativa symtom. Exempel på detta är (36):

 • Selektiv minnesförlust för viktiga delar av traumat
 • Plågsam återupplevelse av trauma
 • Overklighetsupplevelse
 • Egen identitet eller eget beteenden känns overkligt eller främmande

Konversionssyndrom

Symtom som vid konversionssyndrom kan ibland bättre förklaras med PTS.

Psykos

Differentiellt diagnostiska överväganden mellan PTSD och psykossjukdomar behöver göras eftersom 50% - 78% av patienter med psykossjukdom uppger förekomst av en eller flera traumatiska händelser (37). PTSD prevalensen i patientpopulation med psykossjukdomar är 12 - 29%, vilket är högre i jämförelse med prevalens i population för övrigt (0.4% -1 0%) (38,39).

Flashbacks ska särskiljas från hallucinationer vid psykos. Hypervigilans ska särskiljas från paranoida vanföreställningar vid psykos. Nedsatt förmåga att reglera affekter vid PTSD ska särskiljas från så väl ”positiva” som ”negativa” symtom vid psykossjukdom (40,41).

Traumatisk hjärnskada

Vid traumatisk hjärnskada dominerar neurokognitiva symtom, såsom konfusion och desorientering. Till skillnad från PTSD där påträngande symtom och undvikande av stimuli dominerar.

Eftersom barn och ungdomar kan uppvisa en stor variation av besvär efter potentiellt traumatiska livshändelser är överlappningen mellan posttraumatiska symtom och symtom tillhörande andra barnpsykiatriska tillstånd stor.

Potentiellt traumatiska händelser liksom omsorgssvikt kan påverka barns kognitiva, språkliga, sociala och emotionella utveckling generellt (24). Det är viktigt med noggranna differentialdiagnostiska överväganden för att kunna besluta om lämplig barnpsykiatrisk insats för barnet/ungdomen.

Publicerad: 2019/05/20 Senast uppdaterad: 2019/05/20