Paniksyndrom - Samsjuklighet

  • Cirka 50–60 procent utvecklar egentlig depression, vilket i sin tur kan leda till en förhöjd suicidrisk
  • Andra ångestsyndrom
  • Sjukdomsångest
  • Förekomsten av alkoholmissbruk är likartad eller något högre än hos befolkningen i övrigt (2)

Inom psykiatrisk vård är det mycket vanligt att somatiska sjukdomstillstånd förbises eller diagnostiseras sent. Detta kan leda till att patienter riskerar att få en sämre hälsa och att dö i förtid. Beträffande behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd vid samtidig somatisk sjukdom hänvisas till bakgrundsdokumentet Behandling av depression och ångest vid somatisk samsjuklighet (pdf) Länk till annan webbplats. (9).

Paniksyndrom med eller utan agorafobi har visat sig ha hög samsjuklighet med separationsångest, generaliserat ångestsyndrom och specifika fobier.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/02/01