Lindrig intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna - Juridik

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128) Länk till annan webbplats.

För att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuell krävs att tre förutsättningar är uppfyllda:

  • Patienten lider av en allvarlig psykisk störning.
  • Patientens behov av psykiatrisk vård kan ej tillgodoses på annat sätt än genom sluten vård.
  • Patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga till grundat ställningstagande.

Bedömning av förutsättningar för psýkiatrisk tvångsvård för en patient med intellektuell funktionsnedsättning kan vara svår. En noggrann bedömning krävs med särskilt beaktande av:

Uppfyllelse av kriterium 1: Av lagtexten framgår att "Tvångsvård inte får ges om patientens psykiska störning enligt första stycket utgör enbart en utvecklingsstörning". I de fall då en patient med intellektuell funktionsnedsättning uppvisar tecken på allvarlig psykisk störning kan vård enligt LPT vara tillämplig. Vid bedömningen beaktas att exempelvis psykotiska symtom eller suicidalitet i kombination med intellektuell funktionsnedsättning kan påverka funktionen i den grad att en allvarlig psykisk störning föreligger.

Uppfyllelse av kriterium 2: Vid bedömningen av om patienten har oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård beaktas även hemsituationen och möjligheten till stöd i hemmiljön.

Uppfyllelse av kriterium 3: Patienter med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att bedöma sitt eget beteende samt bristande föreställningsförmåga, och därmed svårt att fullt ut ta ställning till erbjudande om vård. Dettta behöver särskilt beaktas vid bedömning av om vården kan ges med patientens samtycke eller ej.

Publicerad: 2011/10/17 Senast uppdaterad: 2019/11/28