Läkemedelsberoende - Vård och remiss

Primärvård

Primärvårdens roll är att förebygga och behandla okomplicerat beroende av läkemedel samt följa upp de patienter som behandlats inom specialistsjukvården. Primärvården bör uppmärksamma patientens psykosociala situation och lidande för att kunna etablera en fungerande vårdkedja mellan olika vårdgivare. Läkare på vårdcentral kan behandla läkemedelsberoende med hjälp av nedtrappningsschema och andra metoder enligt detta vårdprogram.

Remiss till beroendevård

Exempel på situationer då det är aktuellt att remittera till specialist:

 • Suicidrisk
 • Upprepade behandlingsförsök i öppen vård som misslyckats
 • Graviditet
 • Psykiatrisk samsjuklighet
 • Grav social instabilitet
 • Blandberoende
 • Behandlingskrävande abstinenssymtom
 • Injektionsmissbruk av opioider
 • Om man överväger metadon- eller buprenorfin substitutionsbehandling
 • Våldsrisk
 • Självdestruktivt beteende
Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01