Läkemedelsberoende - Utredning

Basutredning

Inom psykiatri och beroendevård i Region Stockholm ska alltid en Basutredning genomföras för varje patient. Basutredningen behöver inte upprepas men utgör från och med 2013 en utgångspunkt då behandling ska initieras. Patientskattad EQ-5D och behandlarskattad CGI inom basutredningen utgör härvid en global standard för kommande mätning av behandlingsutfall. Därtill kan adderas andra insatser som individuell vårdplanering och övriga rekommendationer i respektive vårdprogram.

Vårdplan

Individuell vårdplan upprättas. Denna utvärderas kontinuerligt.

Patienten har ibland flera förskrivande läkare som ovetande underhåller läkemedelsberoendet. Det är angeläget att patienten ger samtycke till att den utredande läkaren kontrollerar i läkemedelsförteckningen om vad patienten hämtar ut på olika apotek i Sverige. Internet och andra illegala marknader kan också försörja ett beroende.

Majoriteten av all nedtrappning kan ske i öppen vård. Förekommer både analgetika och bensodiazepinberoende samtidigt bör förslagsvis analgetika trappas ut först.

Att tänka på i utredningen

 • Orsaken till den ursprungliga förskrivningen och den psykologiska innebörden och konsekvenser av beroendeutvecklingen
 • Sårbarhets- och skyddsfaktorer i patientens aktuella livssituation

Samverkan i vårdkedjan

Redan i tidigt stadium ska samverkan ske mellan olika vårdspecialiteter. Psykiatrin, beroendevården och eventuellt smärtcentrum ska vid behov ha en samordnad individuell vårdplanering (SIP).* Samarbete med socialtjänsten är också en självklarhet. Samverkan med inremitterande allmänläkare är viktigt i förlängningen.

*mall finns i TakeCare

Vilken utredning bör ske inom psykiatrin och beroendevården vid misstanke om läkemedelsberoende?

 • Psykiatrisk specialistbedömning med utredning av patientens funktionsnivå och bedömning av patientens beroende
 • Det beroendeframkallande läkemedlets roll i behandlingen bör kontinuerligt utvärderas, minst var tredje månad. Föreligger indikation för fortsatt behandling?
 • Urin- och/eller serumanalys kan komplettera anamnesen. Vid tecken till alkoholberoende rekmmenderas CDT eller PEth.
 • AUDIT , 93.7 kB. / DUDIT , 147.1 kB.
 • Om diagnos på beroende framkommer kan nedtrappning påbörjas, se behandlingsavsnittet
 • Time Line Follow Back. Hur har läkemedlen tagits?

Inläggningsindikation för heldygnsvård

 • Suicidrisk
 • Graviditet
 • Allvarlig intoxikation/upprepade intoxikationer
 • Svåra abstinensreaktioner och flertal tidigare nedtrappningsförsök i öppen vård som misslyckats
 • Psykiatrisk samsjuklighet
 • Allvarligt blandberoende
 • Våldsrisk
Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01