Läkemedelsberoende - Juridik

Tvångsvård av personer med beroende av läkemedel regleras av Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt av Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

LPT

LPT Länk till annan webbplats. kan bli aktuell i samband med till exempel läkemedelsintoxikation, ofta i kombination med alkoholpåverkan, då kriterierna för tvångsvård i enlighet med denna lag är uppfyllda. Bakgrunden till att LPT kan användas vid läkemedels/narkotikapåverkan och abstinens i vissa fall finns i Regeringens proposition 1990/90:58 om psykiatrisk tvångsvård Länk till annan webbplats., med mera, se även Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Länk till annan webbplats. och vårdintyg (pdf) , 430.7 kB. om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

LVM

LVM Länk till annan webbplats. är en lag som reglerar vård av missbrukare som till följd av ett fortgående missbruk dels är i behov av vård, dels till följd av missbruket utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Det uttalade syftet med LVM är att skapa förutsättningar för vård i en drogfri miljö där motivationsarbete kan bedrivas med sikte på fortsatt frivillig behandling och lagen är endast tänkt att användas i akuta situationer och med stor restriktivitet.

Om det är nödvändigt att personer med missbruksproblematik får vård men inte samtycker till detta kan vården under vissa förutsättningar som anges i LVM ges mot hans eller hennes vilja. Endast läkemedelsberoende är i princip aldrig skäl till LVM. Läkare har skyldighet att genast anmäla till kommunens socialtjänst om de får kännedom om att en person med missbruksproblem kan vara i behov av vård enligt LVM. Läkare har även skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns behov av omedelbart omhändertagande enligt LVM. Socialtjänsten utreder om det finns behov av vård enligt LVM och ansöker hos förvaltningsrätten som fattar beslut om sådan vård. Vård enligt LVM kan ges under högst sex månader.

Publicerad: 2013/09/02 Senast uppdaterad: 2015/12/01