Infektionssjukdomar och beroende - Sprututbytesverksamheten

Prevention och kontroll av smittsamma sjukdomar bland personer som injicerar narkotika

Sedan hiv-epidemins start i mitten av 1980-talet har många europeiska länder infört evidensbaserade åtgärder för att förebygga och kontrollera smittsamma sjukdomar bland personer som injicerar narkotika. Exempel på dessa är bland annat Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Länk till annan webbplats. (LARO), med förskrivning av Metadon och buprenorfin (Subutex/Suboxone), som funnits i Sverige sedan 1966 samt sprututbytesprogram som funnits i Sverige sedan 1986. Metadonsektionen, Beroendecentrum Stockholm Länk till annan webbplats. och Capio Maria erbjuder läkemedelsassisterad behandling till opiatberoende patienter i Stockholms län.

Under hösten 2011 publicerade EU-myndigheten EMCDDA Länk till annan webbplats. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction) tillsammans med ECDC Länk till annan webbplats. (European Centre for Disease prevention and Control) vägledningen ”Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs Länk till annan webbplats.”.

Där identifieras och rekommenderas sju viktiga insatser vilka baseras på vetenskaplig evidens, expertkunskap och ”best practice” inom EU. Sammanfattat rekommenderas, med hänsyn tagen till den svenska kontexten:

 • Tillhandahållande av och laglig tillgång till ren injektionsutrustning, som en del av en kombinerad insats inom ramen för lågtröskelverksamhet med rådgivning och behandling, det vill säga sprututbytesverksamhet.
 • Vaccination mot i första hand hepatit A och B, stelkramp och influensa. För vissa riskgrupper, till exempel hiv-positiva personer, även pneumokockvaccin.
 • Behandling av narkotikaberoende. Substitutionsbehandling, enligt riktlinjerna för LARO, samt andra effektiva behandlingsformer för narkotikamissbruk.
 • Frivillig testning med informerat samtycke för hiv, hepatit B, hepatit C och andra infektioner.
 • Behandling av infektionssjukdomar. Antiviral behandling baserad på kliniska indikationer för de som är hiv, hepatit B- eller hepatit C-infekterade. Behandling för andra infektionssjukdomar bör erbjudas om kliniskt indicerat.
 • Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på riskreducerande information som till exempel säkrare injektionsbeteende, sexuell hälsa, inklusive kondomanvändning samt sjukdomsförebyggande testning och behandling.
 • Riktad tillgång till service som omfattar missbruksbehandling, lågtröskelverksamhet, rådgivning, testning samt remittering till primärvård och specialister ska kombineras och organiseras efter behov och lokala förhållanden.

Folkhälsomyndigheten publicerade år 2015 rapporten "Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger - en vägledning Länk till annan webbplats.". Vägledningen lyfter bl a fram behovet att välja aktiviteter utifrån målgruppens identifierade behov och att erbjuda preventiva insatser, inklusive sprututbyte.

Under 2013 öppnade sprututbytesverksamheten i Stockholm. Beroendecentrum Stockholm är sedan 1 januari 2018 ansvariga för verksamheten, på uppdrag av Region Stockholm. De övergripande motiven och syftet med försöket med ett program för sprututbyten kan sammanfattas så här:

 1. Minska spridning av blodburna infektioner bland personer som injicerar narkotika
  1. Minska spridningen av hiv och hepatit bland personer med injektionsmissbruk
  2. Minska riskbeteendet bland personer med injektionsmissbruk
 2. Främja hälsa och förbättra livskvalitet för personer som injicerar narkotika
  • Förändringar avseende deltagarnas livskvalitet (inklusive självskattad hälsa och livskvalitet)
 3. Inga negativa effekter avseende omfattningen av injektionsmissbruk
  • Oförändrad eller minskad användning av narkotika
 4. Fånga upp motiverade individer och erbjuda snabb ingång till behandling av narkotikamissbruket
 5. Skapa kontakt och allians för långsiktigt förändringsarbete
  • Kontakt med fler personer med injektionsmissbruk som förut inte varit kända
  • Informera och öka kunskapen om riskerna med injektioner och smittrisker
  • Motivera fler personer med injektionsmissbruk att påbörja substitutionsbehandling eller annan behandling

De viktigaste målen med sprututbytesprogrammet är att minska smittspridningen av drogrelaterade infektioner och att underlätta kontakterna för personer som injicerar narkotika till vård och behandling av själva narkotikaberoendet.

Uppdraget för sprututbytesmottagningen kan sammanfattas så här:

 • Hantering av byten och återlämning av sprutor och kanyler
 • Testning, vaccination och rådgivning samt smittspårning
 • Kommunikation om säkert injektionsbeteende och smittrisker
 • Motivationsarbete och länkning för fortsatt behandling
 • Kontaktskapande arena

Sprututbytet kommer att bemannas av specialutbildade sjuksköterskor (inom infektionssjukvård och beroendevård), kuratorer, läkare samt konsultverksamhet av barnmorska och tandläkare.

Kuratorerna på sprututbytet bär en central roll i länkningen mot socialtjänsten och beroendevården. Genom god kunskap om socialtjänstens organisation i Stockholms län är kuratorn länken mellan patienten/klienten på sprututbytet och socialtjänsten. Särskilt viktigt är att etablera ett gott samarbete med resterande 25 kommuner, utöver Stockholms stad där verksamheten är placerad och dessutom har Uppsökarenheten knuten till sprututbytet.

Sprututbytet startade initialt som en försöksverksamhet men är nu en permanent verksamhet i länet.

Mer information om sprututbyte Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/07/02