Regionala vårdprogram - Hepatit C, handläggning inom psykiatri och beroendevård

Personer som vid något tillfälle injicerat ingår i högriskgruppen vad gäller hepatit C. Det är av stor vikt att identifiera och diagnosticera dessa individer, då sjukdomsförloppet ofta är utdraget och individen oftast är symptomfri under decennier. Under denna tid riskerar den infekterade att ovetandes överföra smittan på andra och dessutom drabbas av allvarliga leversjukdomar, ju längre tiden går. Injektionsbruk kan komma att pågå under flertalet år innan brukare beslutar sig för att skriva in sig på sprutbyte (ref), varför det är av vikt att diagnosticera och behandla vid de enheter dit de vänder sig för beroendetillstånd eller för somatisk vård.

För patienter inom psykiatrin ska hepatit C provtagning erbjudas alla som tillhör riskgrupp – se tabell i avsnitt Handläggning - negativt HCV. Provtagning upprepas var 6:e månad eller minst 1 gång per år om fortsatt risk för blodsmitta föreligger.

För patienter inom LARO-behandling skall provtagning av hepatit C (samt för hepatit B och HIV) erbjudas alla patienter vid inskrivning och därefter var 6:e månad under tre års tid, alternativt så länge risk för smitta föreligger[1].

Publicerad: 2021/06/24 Senast uppdaterad: