Graviditet i samband med beroende - Vårdnivå och remiss

Gravida kvinnor med skadligt bruk av droger ska remitteras till specialistmödravård.
Specialistmödravård kan ges på Prima Maria beroende Länk till annan webbplats. eller på Rosenlunds Mödravårdsteam inom Beroendecentrum Stockholm Länk till annan webbplats., alternativt lokal mödravård i nära samarbete mellan specialiserad beroendevård.

Målen att arbeta för

  • En drogfri graviditet
  • Minimera fosterskador
  • Arbeta för att fostret inte drabbas av neonatal abstinens

Gravida kvinnor med substansbrukssyndrom behöver stöd från flera olika aktörer. Forskning visar samstämt nödvändigheten av specialistmödravård med multiprofessionella team som samarbetar för att uppnå bästa möjliga vård för kvinnan och det väntade barnet. Teamet bör bestå av barnmorska, psykiater, gynekolog, barnläkare, kurator och psykolog.

Behov av sociala insatser kan föreligga och ska bedömas av socialtjänst i samråd med kurator eller annan behandlare inom beroendevård specialiserad på graviditet/specialistmödravård.

Att beakta: Om kvinnan avböjer kontakt med specialistenhet bör behandlaren/barnmorskan kontakta någon av specialistmottagningarna för eget stöd och fortsatt handläggning. Ärendet föredras anonymt. Anmälan till socialtjänsten bör övervägas. Överföring till Rosenlunds Barnhälsovårdsteam Länk till annan webbplats., ett specialist BVC, sker i samråd med kvinnan.

Beroendevård
Utredning för substansbrukssyndrom bör ske vid beroendeklinik.

Slutenvård
Inläggning kan krävas vid behov av avgiftning och för gravida gäller det alla typer av droger även cannabis.

Avbrytande av graviditeten
I de fall kvinnan är ambivalent till graviditeten kan särskilt stöd behövas och leda vidare till en behandlingskontakt inom specialistmödravården och beroendevården.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15