Graviditet i samband med beroende - Utredning

Första samtalet vid upptäckt av graviditet hos kvinna med substansbruk

Målsättningen är att skydda det ofödda barnet och att ge det stöd kvinnan och det ofödda barnet har rätt att få.

 • Utgå ifrån att kvinnan vill att barnet ska födas friskt. Fokus är det ofödda barnet och inte substansbruket för att man under samtalet ska ha ett gemensamt utgångsläge. Skapa inte konfrontation kring substansbruket
 • Visa respekt för patientens autonomi, dennas rätt och kapacitet till självbestämmande
 • Ge adekvat information
 • Hänvisa till specialiserad verksamhet inom området där man kan motivera till ytterligare stödinsatser och drogfrihet
 • Motivera patienten till stödinsatser
  Detta innebär att den som först möter kvinnan har barnet i fokus

Vid samtal om bruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser under graviditet kan med fördel ”Motiverande samtal” (Motivational Interviewing, MI) användas (5,13).

Vid utredning av den gravida kvinnan med substansbruk beakta särskilt

Tankar runt föräldraskapet måste ingå i utredningen. Det kan även innebära att samtala om ambivalensen inför graviditeten och erbjuda kvinnan och i vissa fall paret samtal för att stödja kvinnan i hennes utforskande av om hon vill avbryta graviditeten eller fullfölja den. Att erbjuda fortsatta stödsamtal för kvinnan om hennes beslut är att avbryta graviditeten ingår.

Man måste beakta fosterskador om substansbruket fortskrider. I de flesta fall är dock kvinnan själv mycket angelägen att snabbt få hjälp Det finns inte tvångsmöjligheter inom ramen för LPT om inte kvinnan samtidigt lider av en allvarlig psykisk sjukdom. LVM fokuserar på risker för kvinnan själv och beaktar inte i normalfallet risker för det ofödda barnet. Se vidare under avsnittet Juridik.

Utredning av substansbruk och psykisk hälsa görs enligt basutredning vid narkotikaberoende och dopning. Följande instrument bör alltid ingå:

 • AUDIT , 93.7 kB. inklusive TLFB, alkoholkonsumtion innan och under graviditeten
 • DUDIT , 147.1 kB. inklusive TLFB, narkotika innan och under graviditeten
 • MINI 7.0 , 953.1 kB. alternativt SCID, psykiatrisk diagnostik
 • ASRS , 31.3 kB., självskattning, screening ADHD
 • V-RISK-10, förekomst av våld
 • Suicidstege , 88.6 kB.
 • GAF/EQ5D , 38.7 kB., hälsa och funktionsgrad
 • Mansa
 • Övervakat urinprov för alkohol och drogmarkörer tas regelbundet om det finns indikation för att kvinnan behöver visa drogfrihet (18). Provet kan även fungera som ett stöd för kvinnan att avstå från alkohol eller droger. Hur ofta proverna ska tas, beror på vilken eller vilka droger som behöver analyseras. Se provtagningsrutiner

Följande instrument ger fördjupad klinisk anamnes och ingår i basutredningens andra steg:

 • Neuropsykiatrisk utredning, OBS! I de fall misstanke om ADHD eller begåvningshandikapp uppstår bör kvinnan erbjudas neuropsykiatrisk utredning med förtur.
 • SCID II, personlighetsstörning
 • Utredning av kvinnans sociala situation och det blivande föräldraskapet.Utbildning och arbetserfarenhet, ekonomi – aktuell försörjning och boendesituation utreds.
 • Familj och nätverk utreds med vikt på relation till partner, föräldrar och barn. Kartlägg tidigare och aktuella kontakter inom socialtjänst och vården ASI kan med fördel användas i denna del av utredningen.
Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15