Graviditet i samband med beroende - Uppföljning

Amning
Amning underlättar samspelet mellan mor och barn och ökar den emotionella bindningen. Amning bör uppmuntras hos kvinnor som inte använder alkohol eller illegala droger. Metadon- och buprenorfinsubstitutionsbehandling utgör inget hinder. I de fall kvinnan inte önskar amma ska det beslutet respekteras.

Att beakta: Vid pågående substansbruk behövs insatser från sjukvården och socialtjänsten för att stödja drogfrihet. Amning blir aktuellt först när kvinnan är alkohol- och drogfri.

Det finns forskning som visar att tidig fysisk kontakt mellan det nyfödda barnet och modern stimulerar till god omsorg och omhändertagande vilket kan minska risken för fysisk och psykisk misshandel, vanvård och andra missförhållande för barnet. Amning ökar moderns mottaglighet för barnets signaler. Frisättning av oxytocin kan bidra till välbefinnandet. I den grupp kvinnor som har ett substansbruksyndrom är siffrorna betydligt lägre än i normalgruppen (27,28).

Kvinnor bör få skriftlig och muntlig information under graviditeten, individuellt stöd och uppmuntran på BB. Personalen på BB bör informeras om hur och varför den här gruppen av kvinnor behöver extra stöd för att lyckas med sin amning.

Bland de kvinnor som har problem med substansbrukssyndrom finns många som har tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp, vilket kan leda till svårigheter och ambivalens till att amma. Det finns studier som beskriver att kvinnor bearbetat och kommit över tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp i samband med amning medan andra kvinnors minnen av sexuella övergrepp aktiveras när de ammar sitt barn. Det är extra viktigt att kvinnor med erfarenhet av sexuella övergrepp får tillgång till skyddade områden för amning på vårdinrättningen där de har möjlighet att skyla sig (37). Det är också viktigt att erbjuda bearbetning av tidigare trauman.

Skriftlig och muntlig information om flaskuppfödning och vikten av hud mot hudkontakt med barnet ges redan under graviditeten, och på BB ges ytterligare stöd och uppmuntran för att en god anknytning ska etableras (29).

Amning och läkemedel
Om kvinnan behandlas med läkemedel bör hon få information kring vilken betydelse det kan ha för amningen. I de allra flesta fall kan amningen fortsätta. Kvinnan bör däremot upplysas om att vissa läkemedel som kan anrikas i mjölken (exempelvis stämningstabiliserande läkemedel som litium eller lamotrigin) och kan behöva följas upp med serumkoncentrationsbestämningar hos barnet efter födelsen. Detta görs på barnkliniken. I de fall barnet föds prematur tar barnläkaren ställning till huruvida amning och läkemedlet i fråga är lämpligt eller inte. Läs mer på 1177 om amning och flaskmatning Länk till annan webbplats..

Amning vid substitutionsterapi
Kvinnan bör uppmuntras att amma om det inte föreligger någon medicinsk kontraindikation.

Metadon

I en kontrollerad studie mättes metadonhalten i bröstmjölk och i de nyfödda barnens blod. Halten av metadon i bröstmjölken var låg oberoende av mödrarnas dos. Den grupp av nyfödda som ammades hade lägre frekvens av neonatalt abstinens syndrom (NAS) men skillnaden var inte signifikant. Hos de barn som ammats bedömdes halten av metadon i blodet som låg. Slutsatsen var att det inte fanns något hinder för kvinnor med metadon att amma (30).

Buprenorfin

I en studie med 7 kvinnor behandlade med buprenorfin där halten av drogen mättes i moderns blod och mjölk samt i barnens urin, fann man att nyfödda exponerades för mycket låga doser av substansen via bröstmjölk (30).

Naloxon ingår i preparatet suboxone, ännu saknas dokumentation om hur detta passerar över i modersmjölken varför buprenorfin utan tillägg av naloxon bör vara förstahandspreparat för ammande mödrar (14).

Familjen behöver fortsatt långsiktigt stöd för att bibehålla alkohol- och drogfrihet. Det finns studier som visar att många kvinnor återfaller inom ett år efter barnets födelse. På Rosenlunds Mödravårdsteam Länk till annan webbplats. finns individuella kontakter med kurator, socionom och psykiater/beroendeläkare samt möjlighet till drogfrihetskontroll till dess uppdraget avslutas då barnet är 12 veckor.

Barn i familjer med substansbruksproblem löper ökad risk att för att utsättas för omsorgssvikt. Föräldrarna behöver som regel stöd och hjälp i sitt föräldraskap och för att utveckla ett gott samspel med sitt barn så att en trygg anknytning etableras (24). Då gruppen är heterogen kan behovet av stöd efter förlossningen vara mycket varierande. Ställningstagande till fortsatt beroendevård, psykiatrisk vård samt stöd från socialtjänst bör göras i god tid innan förlossningen. Någon enhetlig modell för hur stödet för kvinnor med substansbruk bör se ut tiden efter förlossningen finns inte i Sverige. I Malmö, Göteborg och Stockholm har varierande former för stöd provats.

Läs mer om barn som närstående till patienter inom beroendevården , 448.3 kB.

Barnhälsovården (BHV) har ansvaret för uppföljningen av barnet efter förlossningen. Personlig överföring till BHV bör göras redan under graviditeten, till exempel bör barnmorskan på beroendevården om möjligt besöka BHV tillsammans med de blivande föräldrarna före förlossningen.

De hälsoinstanser som är involverade i barnet bör ha kunskap om centrala faktorer hos barnet, föräldrarna och uppväxtmiljön som bidrar till god utveckling och vilka faktorer som kan utgöra en risk. En bedömning avseende samspel och anknytning bör göras. För att kvaliteten i bedömningen av barnet ska bli god krävs att barnläkaren som gör denna har kunskap i alkohol- och drogrelaterade skador. Det krävs också en långsiktighet i uppföljningen, eftersom många skador framträder först senare i barnets psykomotoriska utveckling. BHV bör vara generös med remittering till andra instanser såsom psykologkontakt samt barn - och ungdomspsykiatri.

Rosenlunds Barnhälsovårdsteam Länk till annan webbplats. erbjuder specialiserad barnhälsovård till barn i hela länet vars föräldrar har eller har haft substansbruk av alkohol eller narkotiska preparat under aktuell graviditet. Verksamheten ger utvidgat stöd till kvinnor med substansbruksproblematik samt följer upp och stödjer barnets psykomotoriska och sociala utveckling enligt särskilda riktlinjer. Kontakten kan med fördel etableras redan under graviditeten med MVC. Barnhälsovårdsprogrammet bygger på kontinuerlig, tät kontakt med båda föräldrarna via regelbundna hembesök under barnets första månader.

Att förebygga graviditet hos kvinnor med substansbruk är centralt. Drogfrihet är en viktig förutsättning för att barnet ska födas friskt och för ett gott föräldraskap. Kvinnor med substansbrukssyndrom skall erbjudas information om fertilitet, sexuell hälsa samt preventivmedel. Att kvinnor erbjuds sådan information åligger mödrahälsovården, beroendevården, kvinnosjukvården, ungdomsmottagningar, kriminalvården samt även socialtjänsten.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15