Graviditet i samband med beroende - Symtom och kriterier

 Kvinnor med skadligt bruk av droger och samtidig graviditet har ofta hög grad av psykiatrisk samsjuklighet, personlighetsstörning, svåra psykiska traumata från tidig ålder och genetisk känslighet. Dessa faktorer måste beaktas när det gäller bemötande, utredning, omvårdnad och uppföljning. Detta innebär att en integrerad vårdplanering är nödvändig.

Etiologin bakom narkotikaberoende hos kvinnor är som vid alla andra komplexa sjukdomar multifaktoriell, det vill säga både ärftliga och miljömässiga riskfaktorer samverkar. Bakomliggande riskfaktorer för att utveckla skadligt bruk av droger skiljer sig inte åt för gravida kvinnor jämfört med vad som beskrivs under respektive drog i detta vårdprogram. Nedan påpekas dock några riskfaktorer som kan vara mer betydande för kvinnor än för män:

  • Vid alkoholberoende svarar den ärftliga sårbarheten för cirka 50 procent. Vid opiatberoende har tvillingstudier på män visat på liknande procenttal. Troligen skiljer sig inte den ärftliga sårbarheten för narkotikaberoende åt vad gäller kvinnor (1,2)
  • Trauma i barndomen, både psykisk och fysisk försummelse, samt sexuella övergrepp har en stark koppling till senare utveckling av substansbrukssyndrom. Särskilt sexuellt trauma är vanligt hos kvinnor som senare utvecklar skadligt bruk och substansbrukssyndrom (1,3,4)
  • Affektiva sjukdomar, ångestsyndrom och ätstörningar är vanligt förekommande hos kvinnor med substansbrukssyndrom. Det innebär dock inte att det alltid finns ett direkt samband, då dessa tillstånd är vanligare hos kvinnor än hos män, även utan samtidigt skadligt bruk och substansbrukssyndrom. Missbruket i sig kan också leda till psykiska besvär. Studier har dock visat att psykisk ohälsa, däribland PTSD och ätstörningar, särskilt hos kvinnor, kan vara en riskfaktor för att utveckla substansberoende (5, 6)
  • Vissa personlighetsdrag som impulsivitet och antisociala drag, har beskrivits som en riskfaktor för utveckling av substansbrukssyndrom (7). Impulsivitet har beskrivits som ett vanligare personlighetsdrag hos kvinnor som fortsätter att dricka alkohol under graviditeten (8)
  • Att leva med en man som har ett skadligt bruk av droger kan vara en specifik risk för kvinnor, åtminstone vad gäller introduktion till intravenöst missbruk. För kvinnor sker detta vanligen av en partner, att jämföra med män där det vanligen är en manlig vän eller bekant som står för introduktionen (9)

Substansbrukssyndrom - ställningstagande till diagnos

Kriterierna för substansbrukssyndrom hos gravida skiljer sig inte från de kriterier som gäller för vuxna med substansbrukssyndrom generellt. All förekomst av narkotikaklassade medel under graviditet bör leda till fördjupad utredning, då det kan leda till skador på det väntade barnet. Det kan också indikera andra problem som kan ha stor betydelse inte minst i det kommande föräldraskapet.

Substansbruk av alkohol och narkotiska preparat kan döljas i både psykiska och fysiska symtom: Trötthet, sömnsvårigheter, oro, ångest, nedstämdhet och depression är vanligt liksom känslor av skuld och skam. Kroppsliga tecken kan vara hjärtklappning, magbesvär, ryggont och högt blodtryck (5).

I ett kliniskt material från Stockholm såg man att de gravida som hade en riskfylld alkoholkonsumtion före graviditeten och som även exponerat fostret för riskfyllda alkoholnivåer, under första trimestern (knappt 10 procent av de gravida), också var de som i högst utsträckning provat droger någon gång. De var också i denna grupp som det fanns kvinnor som uppgav att de använt illegala droger någon gång under graviditeten (11).

Även om andelen personer som använder narkotika är högre bland utsatta personer med sociala och psykiska problem, så tillhör de flesta personer med substansbruk inte dessa utsatta grupper (10).

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15