Graviditet i samband med beroende - Samsjuklighet

I samband med utredning bör man beakta de vanligaste tillstånden vid somatisk och psykiatrisk samsjuklighet.

Blandat substansbrukssyndrom är mycket vanligt förekommande (11). Snarast är det så att bruk av endast en drog är mindre vanligt, även om kvinnan ofta kan peka ut en drog som ”huvuddrog”. Det är mycket väl belagt att alkohol redan vid små mängder kan påverka graviditetsutfallet och skada det väntade barnet. Riskbruk och beroende av alkohol bör alltid beaktas hos gravida kvinnor med känt missbruk eller beroende av narkotika (5,13).

Jämfört med kvinnor utan substansbrukssyndrom, där 7 procent röker vid inskrivning på MHV, så röker uppskattningsvis 50 procent av kvinnorna som går på den specialiserade mödravården för kvinnor med substansbrukssyndrom. 90 procent av kvinnorna som går i läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende (LARO), använder nikotin, de flesta fortsätter att röka under graviditeten. Kvinnans nikotinbruk bör tidigt kartläggas och information om nikotinets skadliga effekter bör ges. Kvinnan bör uppmuntras till rökstopp och erbjudas rökavvänjning eller nikotinersättningspreparat efter läkarkonsultation. Om kvinnan trots ersättningspreparat fortsätter att snusa eller röka, ska inget ytterligare ersättningspreparat förskrivas (14).

Dessa tillstånd är vanligt förekommande hos kvinnor med substansbruk. Egentlig depression är vanligast och rapporteras av cirka 30 procent under en 12-månadersperiod hos kvinnor med substansbruk (15).

Till gruppen affektiva sjukdomar hör bipolär sjukdom som också är vanligare hos kvinnor med substansbruk än hos män med beroendeproblem (16).

Bland kvinnor som söker vård för sitt substansbruk är förekomst av fysiskt och sexuellt trauma mycket hög och en stor andel av dessa kvinnor visar även symtom på PTSD (15).

Hos kvinnor med substansbruk är ätstörningar, framför allt de av bulimityp, mycket vanliga och en livstidsprevalens på 40 procent har rapporterats (15).

Neuropsykiatriska tillstånd är vanligare vid substansbruk. Basutredningen kan därför behöva fördjupas i detta avseende (17).

Prevalensen av personlighetsstörning är cirka fyra gånger vanligare bland personer med beroendesjukdom än bland normalbefolkningen. Siffrorna varierar dock mellan olika typer av personlighetstörningar. Antisocial personlighetstörning är vanligast förekommande bland män och emotionellt instabil personlighetsstörning bland kvinnor.

Hepatit B, C och hiv är vanligare hos individer med intravenöst substansbruk. Risken för att fostret ska smittas av moderns hepatit C-infektion är 5 procent.

Klinisk erfarenhet har visat att sjukdomar kopplade till själva graviditeten inte förekommer i större utsträckning hos gravida med substansbruk, till exempel preeklampsi.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15