Graviditet i samband med beroende - Riskbedömning

Suicidrisk
Generellt sett är substansbruk en riskfaktor för psykisk ohälsa. En strukturerad suicidriskbedömning bör alltid göras.

Våldsrisk
Samtliga gravida kvinnor tillfrågas av barnmorskan om de utsatts för våld. Vid specialistmödravården genomförs familjesamtal för att utreda kvinnans sociala situation djupare. I den psykiatriska utredningen ställs frågor om tidigare trauma, våld och sexuella övergrepp, som är vanligt förekommande i gruppen (4). Vid pågående risk för våld för den gravida kvinnan måste socialtjänsten alltid informeras.

Den gravida kvinnan kan själv vara agiterad eller våldsam. Orsaken till detta bör utredas, fortsatt substansbruk och psykisk sjukdom kan vara bakomliggande orsaker. Med tanke på risken för det väntade barnet skall socialtjänsten informeras.

Blodsmitta
Risk för blodsmitta med hepatit B och C samt hiv- infektion handläggs enligt Stockholms läns mödravårdsprogram. Kvinnor som tillhör riskgruppen och inte har skydd mot hepatit B bör vaccineras i samband med efterkontroll efter förlossningen.

Hiv-infektion har hittills varit ovanligt förekommande i gruppen kvinnor med substansbruk i Sverige. Gravida kvinnor med hiv-infektion handläggs av ett multidisciplinärt team på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (kvinnokliniken, infektionskliniken och barnkliniken). Vid behov samarbetar kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge med aktuell beroendemottagning i de fall där kvinnan har en hiv- infektion och ett substansbruk eller substitutionsterapi. Se även INFPREG Länk till annan webbplats., Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15