Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Vård och remiss

Inledning

Ett stort antal patienter med generaliserat ångestsyndrom (GAD) söker behandling inom primärvården för andra diagnoser såsom sömnstörning, utmattning, depressivitet, olika smärttillstånd (värk i huvud-nacke-rygg) eller mag-tarmbesvär (dyspepsi, IBS). Symtomen debuterar ofta tidigt och patienten upplever tillståndet inte sällan som en del av sin personlighet, vilket leder till lång tid mellan symtomdebut och diagnos.

För de flesta patienter som behöver behandling för GAD är primärvården rätt vårdnivå. Primärvårdens uppgift är att identifiera och diagnostisera tillståndet och att ge behandling med KBT och/eller läkemedel. Vid otillräcklig effekt av behandling, svårare fall med hög grad av samsjuklighet och låg funktionsnivå bör remittering till psykiatrisk mottagning övervägas.

  • Barn och ungdomar med mild till medelsvår GAD kan bedömas och behandlas på mottagningar med första linjeansvar ( t ex på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller husläkarmottagning).
  • Barn och ungdomar med medelsvår till svår ångest eller komplicerade fall med t ex psykiatrisk samsjuklighet som depression, neuropsykiatri eller utåtagerande beteende bör behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Patienter som inte blivit hjälpta av insatser inom primärvårdens första linje psykiatri bör remitteras till BUP.
  • Patienter som bedöms vara i behov av medicinering ska remitteras till BUP.
  • Gränsdragning mellan primärvårdens första linje psykiatri och BUP kan underlättas genom symtomskattning, t ex med hjälp av skattningsskalan C-GAS 60 (där C-GAS över 60 generellt kan hanteras av första linjens psykiatri).
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02