Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Symtom o kriterier

Allmänt

Personer med generaliserat ångestsyndrom har en mer eller mindre konstant oro och ångest inför flera olika situationer och aspekter i sitt liv. Besvären är ofta långvariga och orsakar svårigheter med att sköta arbete, skola och att fungera socialt. Den svårhanterliga oron med katastroftankar leder till spänningar, sömnstörningar och smärtor, som ofta misstolkas som kroppslig sjukdom. Barn och ungdomar med GAD har ofta sin oro knuten till sociala relationer och prestationer i skolan (Socialstyrelsen (pdf) Länk till annan webbplats.) (1).

Generaliserat ångestsyndrom kännetecknas av:

 • Ständig, överdriven oro och ängslan för vardagliga saker
 • Stora svårigheter att kontrollera oron
 • Muskelspänningar
 • Koncentrationssvårigheter och orkeslöshet
 • Sömnstörning
 • Lidande och/eller nedsatt funktion

Den överdrivna ängsligheten visar sig ofta redan under tidig barndom eller tonår.

Vid många psykiatriska sjukdomstillstånd kan ångest utgöra ett betydande inslag i sjukdomsbilden. Diagnosen GAD bör inte användas om inte ångesten uppträder med den oro inför framtida förväntade katastrofer som är typisk för GAD.

Det finns två diagnostiska system som används inom psykiatrin och med vilka diagnosen GAD kan ställas: DSM-5 från Amerikanska Psykiatriska Föreningen och ICD-10 från Världshälsoorganisationen, WHO Länk till annan webbplats.. Inom vården används ICD-10-systemets koder Länk till annan webbplats. för rapportering till patientregistret (2,3).

DSM-5

DSM-5-systemet är vanligt förekommande i svensk psykiatri och det system som i praktiken används för att diagnostisera olika tillstånd (3).

GAD rubriceras i DSM-5 som Generaliserat ångestsyndrom 300.2.

Diagnoskriterierna är organiserade från A-F och bland de viktigaste är:

 • Överdriven rädsla och oro (förväntansångest)
 • Svårigheter att kontrollera oron

Rädslan och oron förknippas även med flera andra symtom såsom:

 • Koncentrationssvårigheter och orkeslöshet
 • Irritabilitet
 • Muskelspänningar
 • Sömnstörning

För fullständiga kriterier, se MINI D5 (svenska MINI DSM5) (4).

ICD-10

I svenska ICD-10 (Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.) beskrivs diagnosen mer övergripande:

F41.1 Generaliserat ångestsyndrom

Ångesten är generaliserad och ihållande men inte begränsad till eller ens mest markerad i vissa situationer eller omständigheter ( dvs är "fritt flytande"). De mest framträdande symtomen varierar men omfattar ihållande nervositet, skakningar, muskulär spänning, svettningar, svimningskänsla, hjärtklappning, yrsel och oro i magen. Rädsla för att själv eller att en anhörig snart ska bli sjuk eller råka ut för en olycka anges ofta (2).

För mer utförlig beskrivning hänvisas till The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders-Clinical Descriptions and diagnostic guidelines (pdf) Länk till annan webbplats. (5)

Fullständiga kriterier: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders - Diagnostic criteria for research (pdf) Länk till annan webbplats. (6)

De fullständiga kriterierna är inte översatta till svenska.

Vid GAD hos barn och ungdomar är besvären ofta mer begränsade än hos vuxna, och specifika symtom på autonom arousal är mindre uttalade. Kriterierna i DSM-5 är snarlika men bara ett fysiskt symtom krävs hos barn och ungdomar för att C-kriteriet ska anses vara uppfyllt (3).

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02