Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Kloka listan

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom, Psykiatristod. KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

Specialiserad vård

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

 

.

.

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Publicerad: 2012/12/03 Senast uppdaterad: 2020/02/26