Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - EIPS - Utredning

Inför eventuellt vårdåtagande ska alltid en Basutredning göras.

Symtom som liknar EIPS kan uppstå vid krisreaktioner, bipolärt syndrom, depression, posttraumatiskt stressyndrom, substansmissbruk och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, varför EIPS alltid ska bedömas genom diagnostisk strukturerad intervju för bedömning av personlighetssyndrom (SCID-5-PD), genomförd av en för uppgiften tränad psykolog eller läkare.

Somatiskt status

 • Thyroidea
 • Cor/pulm
 • Blodtryck

Labprover

 • TSH, fritt T4
 • Blodstutus
 • P-glukos
 • Kobolamin
 • Folat
 • Urinscreening för droger, vid behov
 • CDT eller PETH, vid behov

 • SCID-5-PD Screen för screening av all personlighetsrelaterad problematik
 • SCID-5-PD, semistrukturerad intervju för bedömning av Borderline personlighetssyndrom
 • Förekomst och värdering av andra tidigare och aktuella psykiatriska syndrom
 • Differentialdiagnostiska ställningstaganden avseende t.ex. bipolär sjukdom typ II, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, posttraumatiskt stressyndrom
 • Tidigare och aktuella suicidala beteenden och suicidrisk
 • Läkemedelsgenomgång
 • Tidigare behandlingar och behandlingseffekter
 • Sociala faktorer
 • Nätverk
 • Hemmavarande barn
 • Hereditet
 • Substansmissbruk
 • Traumatiska livshändelser
 • Somatisk sjukdom

Eftersom man traditionellt tvekat inför diagnostik av ungdomar är det brist på diagnostiska instrument för EIPS som är anpassade till ungdomar. Vi rekommenderar SCID-PD intervju (borderlinedelen) med informationsinhämtning från såväl ungdom som förälder/närstående. Hänsyn behöver tas till ungdomars utvecklingsfas och det är viktigt att klargöra att symtom/problemområden inte bara är av övergående natur och något som finns i ”vanlig tonårsutveckling” utan innebär signifikant påverkan av funktionsnivå och lidande. I DSM-5 påpekas i avsnittet om personlighetssyndrom att man vid diagnostik före 18 års ålder ska förvissa sig om att symtomen ska ha funnits under minst ett års tid.

Viktigt att notera är också att långt ifrån alla tonåringar som har självskadebeteende har EIPS. Förekomst av såväl självskadebeteende som suicidalt beteende ökar sannolikheten för att kriterier för EIPS kan vara uppfyllda (3-5).

Publicerad: 2016/12/15 Senast uppdaterad: