Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Vård och remiss

Dysmorfofobi bör primärt handläggas inom specialistpsykiatrin. Patienter med dysmorfofobi kan söka vård inom primärvården likväl som på specialistvårdsnivå. Ofta söker patienten primärt för andra symtom så som nedstämdhet, depression eller ångest. Patientgruppen är också överrepresenterad inom hudvård och plastikkirurgisk verksamhet. Inom alla vårdnivåer finns risk för att tillståndet inte identifieras på grund av bristande kunskap om diagnosen.

Remiss till specialistpsykiatrin bör innehålla grundläggande information om tillståndets symtom, varaktighet, aktuell funktionsnedsättning, tidigare behandlingsförsök, och eventuell somatisk och psykiatrisk samsjuklighet. Om suicidalitet föreligger bör remiss ställas direkt till akutpsykiatrisk verksamhet. En del patienter har så betydande symtom att de inte kan lämna hemmet, och det kan då bli nödvändigt med specialistpsykiatrisk bedömning via hembesök.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: