Dysmorfofobi - Uppföljning

Strukturerad behandling i form av KBT och läkemedelsutprövning bör ges inom specialistpsykiatrin. Uppföljning rekommenderas efter till exempel tre, sex och tolv månader efter avslutad behandling. Efter detta bör patientens allmänna funktionsnivå styra om uppföljning bör ske på specialist- eller primärvårdsnivå. Om suicidalitet eller komplicerad samsjuklighet föreligger är detta alltid skäl för fortsatt uppföljning inom specialistpsykiatrin. Dysmorforfobi har i många fall ett livslångt, fluktuerande förlopp. Utsättning av framgångsrik SSRI-behandling ger i många fall risk för försämring av symtomen, vilket är viktigt att upplysa om. (40) Behovet av uppföljning kan variera stort inom patientgruppen.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: