Depression - Vård och remiss

Behandling inom primärvård

 • De flesta patienter med symtom på depression behandlas inom primärvård. Den vården ska ske enligt dessa riktlinjer Viss. Länk till annan webbplats.
 • Läkare är ansvariga för diagnostik och val av behandling. Psykoterapeutisk behandling ska göras av personal med adekvat utbildning för behandlingen
 • Primär bedömning och behandling av patienter som inte uppenbart behöver specialistvård sker i primärvård.
 • Behandling av patienter som enligt specialistpsykiatrins bedömning inte behöver deras resurser handläggs i primärvård.
 • Patienter återremitteras till primärvården från specialistpsykiatrin efter optimering av behandlingen, med undantag för patienter som behandlas med litium

Akuta insatser från specialistpsykiatrin till primärvården

 • Primärvården rekommenderas söka direktkontakt med psykiatrin, till exempel vid
  • påtaglig suicidrisk, (se även Psykiatristöds program Suicidnära patienter), allvarlig funktionsnedsättning (ex tydlig påverkan av nutrition) samt vid psykotiska symtom. Se Telefonkonsulter Länk till annan webbplats. för kontaktinfo.
  • Behov av beslutsstöd i form av telefonkonsultation från specialistläkare
  • Behov av lokalt mobilt akutteam eller jour- och öppenvårdsmottagning

 • Förekomst av hypomana eller maniska episoder
 • Svårbedömbar suicidrisk
 • Utebliven effekt av psykoterapi (KBT eller IPT) samt två behandlingsförsök med läkemedel inklusive kombinationsbehandling (se längre ner under Behandling)
 • Vid önskan om rådgivning/konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och "second opinion" (se även telefonkonsult Viss Länk till annan webbplats.)

 • Social situation
 • Hereditet för psykisk och somatisk sjukdom
 • Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
 • Tidigare suicidförsök
 • Genomförd utredning (se längre ner under Utredning)
 • Genomförda behandlingsinsatser och utfall av dessa (se längre ner under Behandling)
 • Aktuella läkemedel (inklusive datum för insättning)
 • Status inklusive suicidrisk
 • Bedömning inklusive suicidrisk (se även Psykiatristöds program Suicidnära patienter)

 • Då specialistpsykiatrin bedömer att patienten för närvarande inte behöver deras resurser. Detta kan vara bedömningen efter en enstaka konsultation eller efter ett längre vårdåtagande.
 • Då specialistpsykiatrin bedömer att patienten är optimalt behandlad. Notera att Litiumbehandling normalt inte kan skötas i primärvården.

Observera att en patient med depression inte sällan återinsjuknar i nya episoder. Detta kan aktualisera nytt behov av specialistpsykiatri.

 • Social situation
 • Hereditet
 • Somatisk anamnes
 • Utredningsresultat
 • Genomförd behandling
 • Förekommande restsymptom
 • Aktuell medicinering och aktuell rekommenderad behandlingstid (exempelvis livslång) vid behov
 • Uppföljning av riskfaktorer, t. ex. substansbruk, sociala faktorer
 • Aktuell psykiskt och somatiskt status
 • Suicidriskbedömning
 • Bedömning och åtgärd; föreslagen fortsatt behandling. Detta kan inbegripa uttrappning av bensodiazepiner, dosjusteringar, måldoser och kombinationsbehandlingar samt t. ex. metabol kontroll vid antipsykotisk läkemedelsbehandling.
Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28