Depression - Symtom och kriterier

Depressionssjukdomen kännetecknas av:

 • Att vara episodisk.
  En episod är minst två veckor och vanligen 3 till 12 månader. Bara ca 10 procent varar längre än två år.
 • Att vara återkommande
  En majoritet av patienter [HV1] som behandlats för en tidigare episod drabbas av återinsjuknande. Många får långvariga depressioner och risken för suicid är förhöjd (se även Psykiatristöds vårdprogram Suicidnära patienter).

För diagnosen lindrig egentlig depression enligt ICD-10 Länk till annan webbplats. krävs:

 1. att minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet dominerat under minst de senaste två veckorna.
 2. att detta inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning.
 3. att minst ett av följande symtom också förekommer, eller totalt minst fyra symtom från A och C:
 1. Förlust av självförtroende och självuppskattning
 2. Överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv
 3. Återkommande tankar på död eller självmord
 4. All slags självskadande beteende
 5. Upplevd nedsättning av förmåga till tankeverksamhet och koncentration
 6. Vankelmod och beslutsångest
 7. Förändrad psykomotorisk aktivitet med minskad rörlighet eller agitation
 8. Alla slags sömnproblem
 9. Ökad eller minskad matlust med medföljande effekt på vikten[HV1]

Vid lindrig depression föreligger ofta två till tre av symtomen[HV2], Patienten är i obalans men kan i allmänhet genomföra normala aktiviteter.

Vid måttlig egentlig depression föreligger ofta minst fyra av symtomen[HV3] Patienten är oftast så påverkad att även vardagliga sysslor är svåra att genomföra.

Vid svår egentlig depression är flera av ovanstående symtom uttalade och störande, typiskt inkluderande förlust av självkänsla och förekomst av idéer om värdelöshet eller skuld. Självmordstankar och handlingar är vanliga och ett antal "somatiska" symtom är vanligtvis närvarande.

 1. F32.0
  Lindrig depressiv episod
 2. F32.1
  Medelsvår depressiv episod
 3. F32.2
  Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
 4. F32.3
  Svår depressiv episod med psykotiska symtom
 5. F32.8
  Andra specificerade depressiva episoder
 6. F32.9
  Depressiv episod, ospecificerad

_____________________________________________________________

 1. F33.0
  Recidiverande depression, lindrig episod
 2. F33.1
  Recidiverande depression, medelsvår episod
 3. F33.2
  Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom
 4. F33.3
  Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom
 5. F33.4
  Recidiverande depression utan aktuella symtom
 6. F33.8
  Andra specificerade recidiverande depressioner
 7. F33.9
  Recidiverande depression, ospecificerad

SBU. Behandling av depressionssjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166.

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28